Maturitní obor: Agropodnikání – chovatelství

Studijní obor: 41-41-M/01 Agropodnikání

Studijní obor je koncipován tak, aby jednotlivým středním zemědělským školám umožnil využít větší variability obsahu vzdělání a tím zohlednit nejen zájmy žáků, ale i požadavky zemědělství v daném regionu a na trhu práce. Obor má širokou univerzální koncepci. Odbornou orientaci si vytváří naše škola podle převažujícího obsahu odborného učiva a vlastních tradic.
Studijní obor naší školy poskytuje následující studijní zaměření:

  • zemědělský provoz 
  • chovatelství

Obsah výchovy a vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa oboru a aby byli připraveni na vysokoškolské studium, zejména zemědělství i další příbuzné obory. Poskytované vzdělání je v průběhu studia tvořeno všeobecnou složkou, odbornou složkou a výběrovými vyučovacími předměty.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí: společné a profilové. Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě povinné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika. Profilovou část tvoří dvě až tři povinné zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy.

V průběhu studia mají žáci možnost získat  řidičský průkaz – skupina B a T.

Uplatnění absolventa se zaměřením na chovatelství:

Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo v různých formách pomaturitního studia. V průběhu studia však získá každý absolvent všechny potřebné vědomosti i praktické dovednosti, specifikované podle obsahu studijního oboru, takže může nalézt kvalitní uplatnění i v některých dalších činnostech, jako například:

  • získané vědomosti a dovednosti z odborných předmětů zaměřených na kynologii mohou využít nejen v zájmové činnosti (agility, myslivost, aj.),
  • pracovníci výcvikových středisek, v jednotkách záchranářů, hasičských sborů, policie a vojska.
  • získané vědomosti a dovednosti z odborných předmětů zaměřených na chov koní mohou využít v zájmové činnosti,
  • podnikatelé v chovu koní,
  • ošetřovatelé koní
  • mohou se uplatnit v jezdeckých provozech v zahraničí
  • podnikatelé v oblasti agroturistiky.