Historie školy

1918 – 1920

Přestože byl čáslavský okres před první světovou válkou zemědělsky pokročilý, nevyskytovala se v širokém okolí žádná zemědělské škola. O její zřízení usiloval už gymnaziální profesor František Trnka a starosta města Dr. Jan Zimmer již v roce 1914, ale své záměry mohl realizovat až po válce. 14. července 1918 byl z představitelů města a okresu ustaven přípravný výbor, na jehož popud jednal členský odbor Zemědělské rady v Praze v listopadu 1918 o zřízení vyšší rolnbické školy se specializací zelinářsko-semenářskou. 17. července 1919 byl ministerstvem zemědělství dán souhlas ke zřízení školy a vybudování školního statku.

1920

Prvním ředitelem byl jmenován diplomovaný agr. B. Procházka, pod jehož vedením byla škola otevřena v zatímní budově 25. září 1920. Vyučovat se začalo 20. září 1920 s jedenatřiceti žáky zapsanými do prvního ročníku v budově čáslavské radnice. Škola byla v tomto roce založena s tím, že materiální zabezpečení zajistí kuratorium, složené ze zástupců okresní správy, města, zemědělských korporací a přispívajících jednotlivců. Kuratorium zajistilo pozemky pro výstavbu školy a školního statku a řídilo školu až do jejího zestátnění 8. února 1943. V roce 1922 je přeměněn název školy ze střední na vyšší.

Budova školy v roce 1924

1925

Po pěti letech provizoria byla dostavěna v roce 1925/26 budova se změněným názvem Vyšší hospodářská škola. U příležitosti slavnostního otevření byla instalována v prostorách a na prostranstvích školy krajinská všeobecně hospodářská výstava, jež nastínila směr vývoje zemědělského školství v Čáslavi. Po skončení výstavy na slavnostním zasedání předali zástupci kuratoria řediteli školy Ing. Bohuslavu Procházkovi klíče od nové budovy.

1926

Aby bylo využito kapacity školy, bylo současně zahájeno 20. října 1926 vyučování na Jednoroční hospodyňské škole a 29. června 1929 pak založen Spolek absolventů vyšší hospodářské školy.

Ze srazu prvních absolventů

1934/1935

V červenci 1934 odešel do penze první ředitel školy Ing. Bohuslav Procházka a na jeho místo nastoupil v dubnu 1935 v pořadí druhý ředitel ing. Bohuslav Černohorský. Ten umístil v roce 1935 v budově školy dvouletou odbornou zimní rolnickou školu. Za jeho vedení byl profesorský sbor na takové úrovni, že jeho členové se stali šiřiteli odborného vzdělání a zemědělské osvěty, k níž náležela, ve spolupráci se státní výzkumnou zemědělskou stanicí, i poradenská činnost.

1938

Těžká léta nejen pro náš národ, ale i školu nastala počínaje rokem 1938, kdy přišli na školu profesoři zemědělských škol z bývalých sudetských oblastí a ze Slovenska. V den okupace republiky fašistickými vojsky, 15. března 1939, se vyučovalo normálně jako každého jiného dne. Obavy všech, co bude následovat v bezprostřední budoucnosti, se potvrdily již 22. března t. r., kdy bylo zajištěno pro výstrahu několik občanů, mezi nimi i profesor školy Ing. Karel Kořánek. Tenkráte byli po třech dnech propuštěni. Mnohem závažnější bylo zatčení ředitele školy Ing. Bohuslava Černohorského, který byl 1. září 1939 odvlečen do koncentračního tábora. Jeho funkci převzal nejstarší člen pedagogického sboru Ing. Jan Kožený.

1940-1944

Další strasti válečné doby se projevily v dubnu 1940, kdy na rozkaz okupantů museli žáci a profesoři opustit školní budovu a přestěhovat se do města. Téhož roku v říjnu se ujal funkce ředitele školy Ing. Jan Burian. 15. srpna 1941 byla školní budova uvolněna a žáci se do ní opět přestěhovali. Tvrdou daň na lidském životě si vybralo i období heydrichiády, když 10. června 1942 byl před osmou hodinou ranní zatčen gestapem ve škole profesor Ing. Roman Prouza a 17. června 1942 bylo oznámeno v denním tisku, že byl spolu s jinými “pro nepřátelské chování vůči říši” popraven. Školu nevynechal ani blížící se konec války. Počátkem školního roku 1944/45 bylo zastaveno vyučování na příkaz ministerstva školství v prvním až třetím ročníku. Žáci čtvrtých ročníku pracovali za nepohody počasí v únoru a březnu 1945 na protitankových zábranách v ulicích města za přímého dozoru německých důstojníků. Ostatní žáci na příkaz ministerstva školství vykonávali praxi v zemědělských podnicích.

1945

Když 5. května 1945 vypukla v Čáslavi revoluce a vyučování bylo přerušeno, podíleli se mnozí žáci na revolučním odboji tak, že buď spolupracovali s partyzánskými útvary, nebo pomáhali při odzbrojování německých vojáků, učitelky hospodyňské školy působily například jako sestry Červeného kříže a profesoři konali noční strážní služby a hlídky. 24. května 1945 se vrátil z koncentračního tábora s podlomeným zdravím Ing. Bohuslav Černohorský. Než se začalo 16. srpna 1945 znovu vyučovat, musely být odstraněny škody na školní budově způsobené vlasovci.

1951/52

Úpravy celkového zaměření zemědělského školství byly provedeny v letech 1951/52, kdy byla zrušena hospodyňská a zimní odborná škola a zůstala jen Vyšší rolnická škola, jež byla přejmenována na Střední zemědělskou technickou školu, nejprve jen s oborem pěstitelským a od roku 1954 ještě se specializací chovatelskou.

1957

Oba směry se udržely až do roku 1957, kdy bylo zavedeno všeobecné zaměření pěstitel-chovatel. Protože se se zemědělskými školami počítalo jako s výchovnými učilišti zemědělského dorostu, byla v nich umístěna řada kurzů a školení pro pracovníky a funkcionáře zemědělské velkovýroby. V letech 1956/57 se zavedlo na škole dvouleté nástavbové studium pro abiturienty jedenáctiletých, a později dvanáctiletých, středních škol. Narůstající pedagogický rozsah školy a přibývající počet žáků vyžadoval jejich internátní ubytování, neboť se celý problém řešil jen v rámci školních prostor. Od roku 1954 projednával tehdejší ředitel školy Ing. Dr. B. Skřivánek na ministerstvu zemědělství a KNV v Pardubicích otázku výstavby internátu s úspěchem, takže 8. srpna 1957 bylo započato s výstavbou žákovského domova pro 400 žáků. Jakmile byla stavba dokončena a předána do užívání v roce 1960, mohla být celá školní budova uvolněna pouze pro výuku a potřebnou modernizaci vyučovacího procesu. Každý předmět měl nyní svoji učebnu vybavenou příslušnými pomůckami.

1950-1960

V letech 1950-60, když vznikala jednotná zemědělská družstva v čáslavském okrese, prováděli učitelé školy nábor a poradenskou Činnost. Protože škola a školní statek patřily v tomto období mezi nejznámější zemědělská školská zařízení v republice, směřovala sem i řada zemědělských delegací z blízké i vzdálené ciziny. Tehdy došlo k navázání rady odborných kontaktů, včetně výměnné praxe se školami v Halle (NDR) a sovchozem Technikum v Moldavské SSR. Koncem 60. let bylo modernizováno zařízení školy, vyměněn starý nábytek, vytvořen systém učeben a třináct laboratoří. Zároveň byla při škole vybudována hala pro praktický výcvik a pro garážování traktorů a strojů. Bývalý vepřín, sloužící kdysi hospodyňské škole, byl adaptován na garáž a v prvním patře žákovského domova byla zřízeny cvičebny pro vaření a odívání, využívané dvouletou dívčí odbornou školou. Aby škola plnila osvětovou a vzdělávací funkci, bylo zapotřebí založit základní informační středisko, později doplněné výpočetní technikou.

1968-1969

Léta 1968-69 zasáhla život školy i mnohé členy pedagogického sboru. Proces normalizace veřejného života, pod záminkou vykonstruované viny, zasáhl některé učitele při stranických prověrkách. Někteří byli pouze vyškrtnuti, jiní vyloučeni ze školy, jako např. Ing. Vratislav Tomášek, Ing. Václav Dvořák, Ing. Karel Bureš a prof. Emanuel Seliger.

1970-1980

V 70. a 80. letech se snažila škola plnit své poslání solidní přípravou zootechniků a budoucích studentů vysokých zemědělských škol. Úspěšně se podílela i v rovině kulturní činnosti, ať už šlo o přední místa v literárních a recitačních soutěžích nebo sportovním zápolení, jakým byly například turnaje v odbíjené zemědělských škol v Březnici. Nelze vynechat ani úspěchy v středoškolské odborné činnosti, jež dosahovaly i celorepublikového umístění.

1985

Druhá polovina 80. let byla ve znamení střídání ředitelů. V roce 1985 odešel do důchodu dlouholetý ředitel školy Ing. Miloslav Frouz. Jeho nástupcem se stal Ing. Antonín Semrád, za jehož působení byla postavena plynová kotelna a přistoupeno k obnově laboratoří fyziky a chemie. Po 17. listopadu 1989, kdy se na školách uskutečnily volby ředitelů a zástupců, byl zvolen na podnět Občanského fóra ředitelem školy jeho tehdejší zástupce Mgr. Petr Charvát. V květnu 1990 byl do své funkce úředně jmenován.

Na základě vzpomínek Ing. Františka Kořínka a Ing. Miroslava Frouze
zpracoval Mgr. Petr Jerie

1991

S probíhajícími změnami v našem zemědělství se dal předpokládat, hlavně u děvčat, snížený zájem o studium tradičních zemědělských oborů; proto se vedení školy rozhodlo navázat na tradice bývalé hospodyňské školy a usilovalo o zřízení tehdy vznikající rodinné školy, jakožto dalšího studijního oboru určeného výhradně pro dívky. Po zajištění nezbytného technického vybavení, ale především kvality odborné výuky, bylo toto úsilí korunováno úspěchem. 1. 1. 1991 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zřizuje Střední zemědělskou školu a Rodinnou školu v Čáslavi jako rozpočtovou organizaci. Střední zemědělská škola a Rodinná škola se zřizuje se 4 ročníky studia a na dobu neurčitou. Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Ve spolupráci s regionálními odbory ministerstva zemědělství v Kutné Hoře a v Kolíně organizuje škola na přelomu let 1991/92 zimní kurz pro začínající soukromé rolníky.

1993

V roce 1993 posuzuje a posléze schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR návrh školy na zřízení dvouletého pomaturitního specializačního studia zemědělské podnikání, určeného pro absolventy středních zemědělských škol a dalších odborných škol se vztahem k zemědělství. Počínaje prvním ročníkem 1993/94, zavedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve středních zemědělských školách nový studijní obor – agropodnikání. Široká nabídka volitelných předmětů, které je možno zařadit v rámci tohoto studijního oboru, dává oboru širokou základní univerzální koncepci. Po dohodě se školským úřadem a úřadem práce v Kutné Hoře se naše škola rozhoduje pro dvojí zaměření tohoto studijního oboru, a to studijní zaměření farmář, farmářka, určeného především pro chlapce a studijní zaměření cestovní ruch a agroturistika, určené především pro dívky.

2002

V souvislosti se skutečností, že na škole již nepůsobí třídy se studijním zaměřením, které by odpovídalo charakteru Rodinné školy, požádalo vedení školy o změnu statutu, který byl následně KÚ potvrzen, takže škola od 1. 9. 2002 nese současný název:

Střední zemědělská škola Čáslav

Od konce 90. let procházel celý vzdělávací systém kurikulární reformou, zabývající se přestavbou obsahu učiva a forem vyučování. Její podstata byla pojata velmi jednoduše, jestliže dosud škola učila o životě, nyní se má jednat o učení pro život ve 21. století. Po roce 2001 procházelo touto reformou předškolní a základní vzdělávání. V následujícím období došlo ke schválení základních dokumentů pro střední školy.

2008-2013

SZeŠ založená již na počátku minulého století se rozhodla navázat na své historické tradice a kvality. Bylo vytvořeno nové kurikulum, jehož záměrem je vytvořit takový obsah vzdělávání, který dá více šancí studentům k úspěšnému životu ve složitých podmínkách 21. století.

V této době se střední školy obecně začínají potýkat s nedostatkem studentů, způsobených mj. zejména poklesem populační křivky v porevolučních letech. Nejinak tomu bylo i na SZeŠ v Čáslavi.

V tomto nelehkém období odešel ředitel Mgr. Petr Charvát z vážných zdravotních důvodů do důchodu a dočasným řízením školy byl pověřen dosavadní zástupce ředitele Ing. Josef Zadina, který po absolvování řádného konkurzu byl od 2. 10. 2008 potvrzen ve funkci ředitele SZeŠ Čáslav. Zástupkyní ředitele byla jmenována Ing. Dana Jandová.

V následném období se ve vzdělávání na SZeŠ uplatnily kromě Agropodnikání další studijní obory:

od r. 2009 Ekonomika zemědělství a výživy a od r. 2010 Ochrana a tvorba krajiny s různými studijními zaměřeními.

Nabídka studia v oboru Agropodnikání byla rozšířena o další studijní zaměření: chov psů a rozvoj venkova.

2013-2020

10. 4. 2013 předčasně zemřel všemi uznávaný ředitel Ing. Josef Zadina, dočasným řízením školy byla pověřena Ing. D. Jandová. Po vítězství v konkurzu na místo ředitele byl od 1. 8. 2013 do této funkce jmenován Ing. Jaromír Horníček.

V následných několika letech si obyvatelé nejen Čáslavi začali všímat čilého ruchu v areálu Střední zemědělské školy v Sadové ulici.

Staronové směřování se odrazilo v mottu: „Škola pro život„. Přes všechny potíže předchozích let si škola dokázala podržet zkušené odborníky pro výuku a v této době se hlavně zaměřila na rozmanitost praktické části studia. Rámec oboru agropodnikání byl rozšířen o zaměření: zemědělský provoz a chovatelství.

K velkým změnám došlo i v oblasti materiálního vybavení pro výuku odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. V letech 2014 až 2016 se započalo s rekonstrukcí učeben a jejich vybavení. Byla vybudována nová učebna výpočetní techniky, spojená s veřejnou knihovnou a připravovaly se projekty pro další rozvoj školy. Projektově a finančně byla připravována, především ředitelem, Ing. J. Horníčkem, rozsáhlá rekonstrukce nejen historické budovy školy, ale i jejího přilehlého okolí.

V roce 2017 byla započata rekonstrukce, která měla za úkol nejen zmodernizovat budovu školy při zachování její historické autenticity. Po dlouhých třech letech totiž dokázal management školy převést své záměry týkající se projektu rekonstrukce objektu školy, ale i přilehlého areálu do etapy realizace. Šlo především o výměnu oken, včetně rekuperace vzduchu v učebnách, nové zastřešení, zateplení a opláštění budovy. Práce byly ukončeny v prosinci 2018. Rozsáhlé stavební práce, jejichž náklady dosáhly téměř  60 mil. Kč spolufinancovala s Středočeským krajem také Evropská unie, konkrétně Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Evropských peněz škola využila i v dalším projektu IROP, kde se EU vedle Středočeského kraje podílela na celkových nákladech 17,5 milionu korun z 85 procent. V objektu bývalé kotelny tak vzniklo zázemí pro praktickou výuku – nové moderní dílny s vybavením. Byly zrekonstruovány dvě laboratoře přírodních věd pro výuku biologie a chemie a v rámci projektu byl i zajištěn bezbariérový přístup do budovy školy . Byly vybudovány dvě nájezdové plošiny, výtah a odpovídající sociální zařízení. Škola má i novou konektivitu s využitím sítě Eduroam (mezinárodní projekt podporující mobilitu uživatelů v akademických sítích).

Po přípravě nových studijních oborů byly ve školním roce 2017/2018 otevřeny 1. ročníky nových oborů: čtyřletého studijního oboru Veterinářství, ukončeného maturitní zkouškou, a tříletého učebního oboru Zemědělec-farmář, ukončeného učňovskou zkouškou.

Škola i nadále dbá na zkvalitňování programového a technického vybavení pro výuku předmětů, které mají absolventy SZeŠ připravit na kvalitní praktický život. V souvislosti s projektem Eduroam škola vybudovala dvě nové učebny výpočetní techniky a další praktické učebny se budují. Probíhají úpravy terénu v areálu školy i v přilehlé botanické zahradě. Ve výstavbě jsou dva nové objekty – školního skleníku a školního včelínu, spojené s revitalizací botanické zahrady. Ve výuce praxe žáci mohou také využívat dva nové traktory. Zájem o naši „Zemědělku“  ze strany veřejnosti se také odráží v poměrně značném početním nárůstu počtu studentů.