Jezdecký kroužek

Vedoucí jezdeckého kroužku ZSeŠ Čáslav: Ing. Lucie Prchalová, MBA

Provozní a organizační řád jezdeckého kroužku SZeŠ Čáslav

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví v prostorách areálu účelového hospodářství školního statku SZeŠ Čáslav, místa konání jezdeckého kroužku SZeŠ Čáslav, vydávám, dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní a organizační řád. Tento dokument je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu.

Osoby jsou povinny dodržovat tato pravidla:

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto Provozním a organizačním řádem.
 • Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby (vedoucí školního statku, stájník/ošetřovatel, majitel koně, trenér).
 • Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě plně zodpovídá.
 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.
 • Psy je povoleno do areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem. Majitel psa je povinen odstranit psí exkrementy.
 • Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 • Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit či týrat zvířata.
 • Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
 • Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti.
 • Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Jezdecký klub neručí za případné poškození nebo ztráty.

B. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 • Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny provozovatele areálu.
 • V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, co nejdříve ji odstraní, včetně trusu koní jím vedených.
 • V celém prostoru školy a školního statku platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.
 • Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu školního statku, případně při pořádání sportovních akcí jsou povinni respektovat pokyny provozovatele, osoby jím pověřené, trenéra či pořadatele, a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.
 • Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat vlastní elektrické přístroje a zařízení.
 • Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře. Ohlásit vedoucímu výcviku i drobná poranění, která budou evidována pro případ pozdějších komplikací. V případě úrazu koně toto neprodleně ohlásit trenérovi či pověřené osobě a také majiteli koně.
 • Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu nebo vedoucímu výcviku zjištěnou závadu na zařízení, vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností a bezpečnosti učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 • Důležitá tel. čísla:
  • PRVNÍ POMOC 155
  • HASIČI 150
  • POLICIE 158
  • ZÁCHRANNÉ SLOŽKY 112

C. VÝCVIK KONÍ, JEZDECKÝ VÝCVIK, KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO JEŽDĚNÍ

VSTUP DO AREÁLU školního statku, účelového hospodářství SZeŠ Čáslav (stáje, jízdárna, pastviny) A POHYB OSOB

 • Vstup do areálu je povolen pouze účastníkům jezdeckého výcviku a účastníkům rekreačního ježdění. Ostatním osobám pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem vedoucího školního statku, stájníka/ošetřovatele, provozovatele či trenéra.
 • Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u trenéra či provozovatele, nebo osoby jím pověřené a respektovat jejich pokyny.

PÉČE O KONĚ

 • Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti stájníka/ošetřovatele, trenéra či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny a boxů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!
 • V prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
 • Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.
 • Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí provozovatele, osoby jím pověřené, nebo trenéra je přístup ke koním zakázán.
 • Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na ohlávce na určeném stanovišti. Při místování vazného ustájení (štontů), boxů nebo vybírání trusu z ohrad budou koně také uvázáni, nebo odvedeni do jiného prostoru (jiná ohrada).

JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH, KURZY, REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ

 • Chod výcviku řídí cvičitel, trenér nebo osoba jím pověřená (dále jen trenér), které se příchozí předně ohlásí.
 • Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 • Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné pevnou kotníčkovou obuví (s rovnou podrážkou a malým podpatkem). Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem, kožené rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.
 • Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci na koni zdraví kolemjdoucí první. Účastníci jízdy na koni na vozovce musí respektovat pravidla silničního provozu.
 • Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a musí mít uzavřeno i úrazové pojištění.
 • U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.
 • Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce). Bez tohoto nelze výpomoc ve stáji, jízdy a výcvik nárokovat.
 • Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.
 • Účastník jízdy není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví a majetku. Členové jezdeckého klubu jsou pojištěni u KOOPERATIVA pojišťovna v rámci členství v ČJF.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních je zakázán pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.

POPLATKY

 • Člen jezdeckého kroužku se zavazuje řádně, včas a v plné výši platit stanovené poplatky.
 • Datum splatnosti je vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Výše poplatku je každoročně aktualizována dle rozpočtu a počtu účastníků. Opakované nezaplacení poplatku je důvodem pro vyloučení z JK.

V Čáslavi, dne 4. 9. 2023

Ing. Lucie Prchalová, MBA, vedoucí jezdeckého kroužku za SZeŠ Čáslav