Přijímací řízení

Přijímací řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2024/2025  

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou i v oboru bez maturitní zkoušky může podat až 3 přihlášky na obory vzdělávání bez telentové zkoušky. Více informací k přijímacímu řízení, ale i podrobný dokument Informace pro přijímání na střední školy v tomto roce, naleznete na stránkách CERMATu nebo na stránkách určených přijímacímu řízení pro tento školní rok Přihlášky na střední 2024.

Dokumenty a důležité teríny:

Termín přijímání přihlášek: do 20. února 2024

V letošním školním roce jsou možné tři způsoby podání přihlášky:

  1. Elektronicky přes DIPSY.CZ (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu), a to v období od 1. 2. do 20. 2. 2024.
  2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému DIPSY.
  3. Papírovou přihláškou s přílohami – lze zasílat poštou na adresu školy (SZeŠ Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav) nebo přinést osobně na sekretariát školy.


Dokumenty:

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Termín konání didaktických testů z českého jazyka a matematiky: 12. a 15. dubna 2024
Náhradní termín konání didaktických testů z českého jazyka a matematiky: 29. a 30. dubna 2024

Všichni uchazeči obdrží písemnou nebo elektronickou pozvánku s konkrétním termínem a dalšími pokyny k přijímací zkoušce, a to podle zvoleného způsobu podání přihlášky. 

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy, dle pokynů MŠMT, pro všechny obory dne 15. května 2024 na veřejně dostupných místech, tj. na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do budovy školy. Zápisové lístky se nově nepoužívají a rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá. Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. (V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných oborech/ školách.)

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

Studijní obory:

Střední zemědělská škola Čáslav nabízí žákům 9. tříd základních škol odborné vzdělávání v oborech studijních i učebních. Pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat 30 žáků do každé třídy těchto oborů:

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

  • 43 – 41 – M/01 Veterinářství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – chovatelství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – zemědělská provoz
  • 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Tříletý učební obor zakončený výučním listem:

  • 41 – 51 – H/01 Zemědělec – farmář

Ilustrační testy přijímacího řízení

Máte-li zájem o procvičování učiva k přijímacím zkouškám, využijte nabídku Cermatu: Procvičování testů a úloh nebo si na stránkách CERMATu stáhněte Ilustrační testy přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělávání. Naleznete je v záložce Jednotná přijímací zkouška. Naleznete zde i zadání testů z předchozích let pro Český jazyk a literaturu a pro Matematiku, včetně klíče se správným řešením úloh.