Maturitní obor: Ekonomika a podnikání

Studijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku.

Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené. Umí vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě, používat grafické programy a navrhovat např. jednoduché webové stránky nebo propagační předměty, pracovat s designem.   

Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze zaměření oboru.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí: společné a profilové. Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě povinné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika. Profilovou část tvoří dvě až tři povinné zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy. Jedná se o zkoušky z ekonomiky a účetnictví, praxe, stravovacích a ubytovacích služeb.

Škola poskytuje žákům stravování ve školní jídelně s celodenním provozem a ubytování v prostorném domově mládeže přímo v areálu školy. Žáci mohou využívat služeb školní knihovny. Zdarma mají přístup k Wi-Fi síti a k vybranému softwaru od firmy Microsoft v rámci služeb Office 365. 

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat v dalším studiu na vysoké škole, popřípadě na vyšší odborné škole ekonomického nebo právního zaměření.

Při přímém nástupu do praxe je absolvent tohoto oboru schopen rychlé orientace v oboru a může okamžitě využít získané vědomosti, dovednosti a návyky, které v průběhu studia získal.

Absolvent může vykonávat činnosti, které přímo souvisejí
s činností cestovních kanceláří, informačních center, cestovních agentur nebo soukromých firem zabývajících se zajišťováním dílčích služeb cestovního ruchu.  

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci středního managementu, kteří mohou zajišťovat chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy.

Kromě této činnosti jsou připraveni vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní a poradenské činnosti v soukromých firmách a v organizacích veřejné správy.

Dovednosti získané při studiu ho kvalifikují k činnosti týkající se účetních uzávěrek, statisticko-rozborové činnosti, vedení daňové evidence a podvojného účetnictví, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, přípravě a organizaci společenských setkání, konferencí, zajišťování vzdělávání a profesního růstu zaměstnanců a kompletního zpracování marketingového či sociologického průzkumu.