Ukázka práce s GPS systémem pro zemědělství

V pátek 23. záři 2020 si zpestřili žáci výuku ukázkou práce se systémem Mapit GIS, jenž spadá do kategorie GPS systémů pro zemědělství.

Každý jistě zná zkratku G(de) P(ropána) S(em), ale tento přístroj zachytává a vyhodnocuje signál nejen od zmíněné americké civilní GPS, ale i ruské Glonas a Evropského Galilea. (Do budoucna jistě i od dalších…)

Pro zemědělce je již dnes nezbytně důležité přesně vědět, kde se nachází pole, louky a pastviny, které obhospodařují, a to hlavně v souvislosti s orbou, hnojením, ošetřováním a sklizní. U nás v Evropě vzhledem k relativně menším výměrám polí, než je tomu například v Americe, Kanadě nebo Austrálii, sice zatím není na pořadu dne úplná robotizace polnohospodářských činností. Ale například traktor či sklízecí mlátička pod přímým dohledem člověka už nyní mohou podle této navigace samy jezdit.

Zemědělci potřebují mít přesně lokalizované pozemky, protože to je zákonná povinnost v souvislosti s ochranou rostlin, hnojením, zatížením hospodářskými zvířaty a subvencemi. Přesnost evidence půdy v systému LPIS je na desetiny ha.

A je to tedy Mapit GIS?

Je to poziční systém pro přesné vyměřování pozemků zemědělci. Neboli zařízení pro sběr prostorových aktiv, průzkumy GPS, a to se správou dat v zařízení Android.

Mapit je profesionální, nákladově efektivní nástroj pro mapování a průzkum, jehož cílem je zvýšit produktivitu v závislosti na konkrétním terénu. Aplikace podporuje běžné formáty souborů pro vstup a výstup a je schopna pracovat s přesností na úrovni centimetrů. Tato aplikace je široce používána profesionály po celém světě a lze ji snadno propojit s dalšími systémy využívanými od zemědělství a lesnictví po geologii a geodetické práce.