zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Předměty’

Obecným cílem předmětu marketing a management cvičení je aplikace znalostí a vědomostí získaných v zejména v předmětu marketing a management. Důležitá je dovednost použití základních pojmů marketingové a manažerské teorie a praxe, na které navazují postupy a příklady marketingového výzkumu a jednotlivých manažerských činností.

V předmětu jsou naplňována průřezová témat Občana v demokratické společnosti, Člověk a svět práce,Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie.

Vyučující:

Ing. Uhlířová Vladimíra, Ing. Bc. Grobelná Jana, DiS.

Časová dotace výuky:

studijní obor

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Ekonomika zemědělství a výživy

2

Seznam učebnic:

Veber Jaromír a kolektiv.: Příklady z managementu, Nakladatelství Fortuna

Vydrová Januše a kolektiv.: Příklady z marketingu, Nakladatelství Fortuna

Ve čtvrtém ročníku navazuje výuka matematiky na základy analytické geometrie. Hlavním tématem prvního čtvrtletí je prohloubení praktických znalostí při práci s vektory, zavedení několika typů analytického vyjádření přímky a jejich vzájemných převodů.

Následuje problematika posloupností a jejich praktického využití. V návaznosti na statistiku a předmět účetnictví jsou žákům podány základy finanční matematiky. Závěr čtvrtého ročníku tvoří učivo kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky v praktických úlohách.

 • Analytická geometrie lineárních útvarů
 • Kuželosečky
 • Posloupnosti
 • Kombinatorika a pravděpodobnost
 • Statistika
 • Souhrnné opakování středoškolské matematiky

návrat zpět

Ve třetím ročníku je matematické vzdělávání zaměřeno na goniometrii, převody úhlových měr, prohloubení učiva trigonometrie a základy stereometrie. V trigonometrii jsou úlohy zaměřeny na řešení praktických problémů s aplikací sinové a kosinové věty. V základech stereometrie by žáci měli prakticky zvládnout axiomy stereometrie, úlohy na prostorovou orientaci, doplněné o řezy těles. Na konci třetího ročníku jsou žáci seznámeni se základy analytické geometrie, zejména s pojmy kartézský systém souřadnic, orientovaná úsečka, vektor a operace s vektory.

 • Goniometrie
 • Trigonometrie
 • Stereometrie
 • Objemy a povrchy těles
 • Vektorová algebra

návrat zpět

Ve druhém ročníku tvoří hlavní náplň matematického vzdělávání pojem funkce, její charakteristické rysy, druhy a schopnost praktických aplikací pojmu funkce v různých životních situacích. Nedílnou součástí učiva matematiky ve druhém ročníku jsou rovnice, které žák musí umět řešit, kategorizovat a prakticky používat. Od lineárních rovnic a nerovnic směřuje učivo ke kvadratickým rovnicím a nerovnicím. Po zvládnutí tématu klasických rovnic řeší žáci rovnice exponenciální a logaritmické.

Algebraické výrazy

 • Algebraický výraz, lomené výrazy
 • Mnohočleny a operace s mnohočleny
 • Výrazy s mocninami a odmocninami

Funkce

 • Úvod do studia funkcí
 • Lineární funkce, nepřímá úměrnost
 • Kvadratická funkce, mocninné funkce
 • Exponenciální a logaritmické funkce

Rovnice a nerovnice

 • Lineární rovnice a nerovnice
 • Rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • Lineární nerovnice
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Kvadratická rovnice a nerovnice
 • Exponenciální a logaritmické rovnice

návrat zpět

V prvním ročníku je učivo zaměřeno na opakování, ale hlavně na prohloubení získaných matematických vědomostí ze základní školy. Slouží jako důležitá průprava k tématům typické středoškolské matematiky.

Operace s čísly a výrazy

 • Přirozená čísla, Dělitelnost
 • Celá čísla
 • Racionální čísla
 • Desetinná čísla
 • Procenta a promile
 • Reálná čísla, Intervaly
 • Absolutní hodnota
 • Úměrnosti
 • Číselné výrazy

Planimetrie

 • Základní objekty planimetrie
 • Trojúhelníky
 • Mnohoúhelníky
 • Kružnice, kruhy
 • Konstrukční úlohy
 • Osová a středová souměrnost
 • Posunutí, otočení
 • Podobnost

návrat zpět

Učivo předmětu Matematika se skládá z několika tematických bloků, které jsou vzhledem ke svému obsahu vzájemně propojeny. Předmět matematika se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého studia SZeŠ Čáslav.

vyučující:

 • Mgr. Milan Mikeska
 • Ing. Jiří Reichel

týdenní časová dotace:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 hod. týdně 2 hod. týdně 2 hod. týdně 2 hod. týdně

studijní literatura:

  • výukové stránky systému Moodle SZeŠ Čáslav a další studijní odkazy na Internetu
  • Sbírka úloh pro střední školy – Maturitní minimum – nakladatelství Prometheus
  • Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, nakladatelství Prometheus
  • Jindra Petáková: Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ – nakladatelství Prometheus
  • Odmaturuj z Matematiky (1. a 3. díl) – nakladatelství Didaktis doporučené učebnice matematiky, pro studium i přípravu k maturitě
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU – 1. až 4. díl – nakladatelství Prometheuspovinné učebnice matematika 1. až 4.

     Studijní témata matematiky pro jednotlivé ročníky

    

Tento vzdělávací program je určen pro výuku druhého cizího jazyka. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky jsou formulovány na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Výuka vede žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností tak, aby byli schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, porozumět pracovním postupům, zpracovávat informace týkající se oboru vzdělání v cizím jazyce. Znalost cizího jazyka prohlubuje všeobecné vzdělání žáků a napomáhá jejich lepšímu uplatnění na trhu práce, připravuje je na život v multikulturní společnosti.

Obsah učiva je odvozen ze vzdělávání a komunikace v cizím jazyce pro RVP daného studijního oboru. Řečové dovednosti se rozvíjí na základě jazykových prostředků a komunikačních situací. Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života:

– osobní údaje, rodina, přátelé, denní program

– bydlení, dům a byt

– obchody, nákupy

– móda, oblékání

– počasí

– jídlo, stravování

– cestování, turistika

– zdraví, lidské tělo

– škola, vzdělávací systém

-volný čas, zájmy

– tradice, zvyky, svátky

– zaměstnání, práce, životopis

vyučující:

Mgr. Bubeníčková Stanislava

časová dotace výuky:

studijní obor: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Agropodnikání 2 2 2 2
Ekonomika a podnikání 2 2 2 2

seznam učebnic:

„Raduga pa novomu“ 1.-3.díl, kol.autorů, Fraus

ruský jazyk

Předmět Základy společenských věd je na středních odborných školách součástí společenskovědního vzdělávání. Pomáhá při začleňování žáka do společnosti a připravuje ho na aktivní občanský život v demokratické společnosti. Syntetizuje různorodé informace z oblasti politiky, etiky, psychologie, filozofie, práva a učí žáka porozumět současnosti a světu.

Učivo se skládá z několika nosných celků. Důraz je kladen na tematické celky Člověk jako občan, Člověk v lidském společenství, Člověk a jeho duševní stránka, Člověk a svět, Praktická filozofie. Obsah učiva je odvozen ze společenskovědního vzdělávání podle RVP pro daný studijní obor. Výuka vychází z obsahu Katalogu cílových požadavků ke státní maturitní zkoušce.

vyučující:

Mgr. Bubeníčková Stanislava

časová dotace výuky:

studijní obor: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Agropodnikání 2 1 1 2
Ekonomika a podnikání 1 1 1 2
Ekologie a životní prostředí 2 1 3

Seznam učebnic:

Občanská nauka pro SOŠ 1.díl, M.Valenta, SPN

Občanská nauka pro SOŠ 2.díl, M.Valenta, SPN

Základy filozofie a etiky pro SŠ L.Adamová,V.Dudák, Fortuna

Doporučená studijní literatura:

Odmaturuj ze společenských věd, kol.autorů, Didaktik

základy společenských věd

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole