zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Domov mládeže’

Ve středu 16. září 2020 se žáci ubytovaní na DM sešli na tradičním seznamovacím posezení s opékáním buřtíků. Příjemnou atmosféru navodily hrou na kytaru Mgr. Renata Šrámková a studentky 3. ročníku SOŠPg Hanka Kosařová a Kačka Zástěrová.

Dne 3. 9. 2020 se uskutečnila komentovaná prohlídka města. Vycházka byla určena žákům 1. ročníků ubytovaných na DM, kteří byli p. Nováčkovou seznámeni nejen se zásadními historickými daty, pamětihodnostmi, významnými rodáky, ale i s umístěním důležitých institucí ve městě.

Žádáme stávající žáky, kteří mají zájem o ubytování ve školním roce 2020/2021, o zaslání přihlášky do domova mládeže. Přihlášku je třeba doručit na adresu Domov mládeže SZeŠ, Sadová 1234, 286 01 Čáslav poštou nebo poslat neskenované obě strany přihlášky na adresu: petraskova@szescaslav.cz. Bude-li přihláška kladně vyřízena, zákonný zástupce nebo zletilý žák obdrží na adresu, kterou označil v přihlášce jako doručovací, rozhodnutí o umístění žáka v domově mládeže ve školním roce 2020/21. Přihlášku na nový školní rok je nutné podat do 15. června. O tiskopis přihlášky lze požádat i telefonicky na tel. 605 700 413.

 Souhlasné prohlášení zákonného zástupce

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Rady evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR).                               (předejte v den nástupu k ubytování)

 

 

Já, níže podepsaný/-á (jméno, příjmení): ……………………………………………………….……………………………………

bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

jako zákonný zástupce své dcery / svého syna (jméno): …………………………………………………………………..

ubytované/ho v Domově mládeže Střední zemědělské školy Čáslav, Sadová 1234

 

 1. uděluji svému dítěti souhlas k tomuto právnímu jednání:

 

 • Může v době docházky do školy, osobního volna a vycházek opustit areál domova mládeže. Jsem si vědom/-a, že moje dítě tráví tuto dobu mimo domov mládeže (DM) na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/-a, že v této době za něho DM nenese právní odpovědnost.
 • Jsem si vědom/-a, že moje dítě přesun do místa trvalého bydliště prostředky veřejné dopravy zvládne samo a na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/-a, že v této době za něho DM nenese právní odpovědnost. Respektuji požadavek DM, že v případě mimořádného odjezdu mého dítěte z DM v průběhu pracovního týdne musím domov mládeže požádat o jeho uvolnění k odjezdu (obvykle písemnou nebo jinou prokazatelnou formou).

Moje nezletilé dítě je schopno v mezích souhlasu samo ve výše uvedených věcech právně jednat. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že právní jednání, k němuž jsem nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti.

 

 1. Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení:

 

 • Jsem si vědom/a toho, že domov mládeže zpracovává osobní údaje mého dítěte a kontaktní údaje jeho zástupců za účelem vedení matriky dle § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon. Toto zpracování je prováděno v souladu s Nařízením EP a Rady EU a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k těmto údajům na základě žádosti podané správci osobních údajů i své povinnosti aktualizovat údaje uvedené na přihlášce k ubytování v případě jejich změny.
 • Seznámil/a jsem se s platebními podmínkami domova mládeže. Jsem si vědom/a, že neuhrazení úplaty za ubytování a stravování, dle vyhlášky č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízení a školských účelových zařízení, §4, odst. 5 může vést k ukončení umístění v domově mládeže.
 • Seznámil/a jsem se s Vnitřním řádem  DM, beru jej na vědomí (k nahlédnutí na https://www.szescaslav.cz) či informační nástěnce v budově domova mládeže.
 • Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/-a důležité informace o zdravotním stavu mého dítěte. Se zdravotním postižením svého dítěte, jeho zdravotními problémy nebo omezením v čin-nosti jsem DM písemně seznámil/-a.
 • Jsem si vědom/-a toho, že mé dítě odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu a výchově v DM anebo i jiných činnostech s ubytováním souvisejícími, a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1.
 • Souhlasím – nesouhlasím1 s použitím fotografií či audio-video záznamů mého dítěte, v průběhu trvání ubytování v domově jako součásti osobního spisu (školní matriky), případně s jejich umístěním na webových stránkách nebo ve vnitřních prostorách domova, a to po celou dobu trvání ubytování a též po jeho ukončení.

Současně souhlasím – nesouhlasím1 s tím, že DM může použít práce (výtvarné, písemné apod.) mého dítěte po dobu jeho ubytování v domově i po ukončení ubytování v DM, a to vždy s uve-dením autora práce.

       Tento souhlas slouží pro účely:

 1. reprezentace žáka/žákyně v rámci domovních aktivit (aktuální výzdoba, výstava apod.),
 2. prezentace činnosti domova mládeže na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky),
 3. vedení dokumentace o činnosti domova mládeže a prezentace žáka/žákyně v jeho historii (archiválie).

Jsem si vědom/-a, že tento souhlas můžu kdykoliv v průběhu ubytování mého dítěte odvolat úplně, nebo jen ve vztahu ke konkrétní věci, prokazatelnou, nejlépe písemnou formou.

 • Souhlasím – nesouhlasím1 s tím, aby vychovatel měl přístup k informacím o prospěchu mého dítěte ve škole.

Odůvodnění: Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, lze považovat školní prospěch za citlivý osobní údaj. Rozumíme však požadavku většiny rodičů, aby vychovatel sledoval a ovlivňoval školní úspěšnost jejich dítěte. Váš souhlas nám umožní přístup zejména ke známkám v pololetí, příp. k průběžným informacím o prospěchu poskytnutých učiteli v průběhu školního roku.

 • Tímto prohlašuji, že jsem se s obsahem tohoto souhlasného prohlášení seznámil/a a své dítě řádně poučil/a o účelu a obsahu prohlášení.

V případě dosažení plnoletosti žákem v průběhu školního roku přebírá žák závazky vyjádřené jeho jménem zákonným zástupcem obsažené v tomto souhlasném prohlášení do té doby, dokud jako zletilý nepožádá DM o změnu vyplněním nového prohlášení pro zletilé žáky.

 

 

Dne: ………………………………………….            Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………

 

1  Nehodící se škrtněte

Souhlasné prohlášení zletilého žáka

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením rady evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR)                                               (odevzdejte v den nástupu k ubytování)

 

 

Já, níže podepsaný/-á (jméno, příjmení): ……………………………………………………….……………………………………

 

ubytovaný/-á v Domově mládeže Střední zemědělské školy Čáslav, Sadová 1234

 

vydávám toto souhlasné prohlášení:

 

 • Jsem si vědom/-a toho, že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 21 1 a 3  mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání také moji rodiče, popřípadě osoby, které vůči mně plní vyživovací povinnost. Zprostředkoval/-a jsem jim informace o platebních podmínkách obsažené ve sdělení o přijetí a ve Vnitřním řádu DM. 
 • Jsem si vědom/a toho, že DM zpracovával moje osobní údaje za účelem vedení matriky dle § 28 odst. 1 a 3 školského zákona 561/2005 Sb.. Toto zpracování je prováděno s souladu s Nařízením EP a Rady EU a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  Jsem si vědom/a svého práva na přístup k těmto údajům na základě žádosti podané správci osobních údajů i své povinnosti aktualizovat údaje uvedené na přihlášce k ubytování v případě jejich změny.
 • Seznámil/-a jsem se s Vnitřním řádem DM a beru jej na vědomí. Jsem si vědom/a svých práv a povinností.
 • Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/-a důležité informace o svém zdravotním stavu. Se svým zdravotním postižením, vážnějšími zdravotními problémy nebo omezením v činnosti jsem DM písemně seznámil/a.
 • Jsem si vědom/-a toho, že odpovídám za škodu, kterou způsobím při pobytu v DM a činnostech s ubytováním souvisejících v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1.

 

 • Souhlasím – nesouhlasím1 s použitím fotografií či audio-video záznamů včetně fotografování mé osoby v průběhu trvání ubytování v domově jako součásti osobního spisu (školní matriky), případně s jejich umístěním na webových stránkách nebo ve vnitřních prostorách domova, a to po celou dobu trvání ubytování a též po jeho ukončení.

Současně souhlasím – nesouhlasím1 s tím, že DM může použít mé práce (výtvarné, písemné apod.) po dobu mého ubytování v domově i po ukončení ubytování v DM, a to vždy s uvedením autora práce.

       Tento souhlas slouží pro účely:

 1. reprezentace žáka/žákyně v rámci domovních aktivit (aktuální výzdoba, výstava apod.),
 2. prezentace činnosti domova mládeže na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky),
 3. vedení dokumentace o činnosti domova mládeže a prezentace žáka/žákyně v jeho historii (archiválie),

Jsem si vědom/-a, že tento souhlas mohu  kdykoliv v průběhu ubytování odvolat úplně, nebo jen ve vztahu ke konkrétní věci, prokazatelnou, nejlépe písemnou formou.

 

Tímto prohlašuji, že s obsahem tohoto souhlasného prohlášení jsem se seznámil/a.

 

 

Dne: ………………………………………….                        Podpis zletilého žáka: ………………………………………………….

 

___________________________

1  Nehodící se škrtněte

 Během adventního času proběhla na domově mládeže řada tvořivých dílen zaměřených na vánoční výzdobu či výrobu drobných dárků. Zájemci si tak  vyzkoušeli  výrobu mýdla, pečení a zdobení perníčků a vizovického pečiva, šití látkových andělíčků, skládání papírových hvězdiček na stromeček či vazbu adventního věnce a svícnu.

  

   

V pondělí 16.12.2019 se na domově mládeže uskutečnila slavnostní vánoční večeře, po níž následovala vystoupení jednotlivých kolektivů u stromečku. Již tradičně se svým vystoupením  rozloučili čtvrté ročníky. Na závěr proběhlo taneční vystoupení vychovatelek, letos na téma „Středověký půlnoční hrad“.

Dne 19.12. 2019 se uskutečnil „Koncert na dobrou noc“. Vánoce se blíží a poslední noc na domově mládeže je tak vhodnou příležitostí zazpívat si společně vánoční písně a koledy. K vlastnímu koncertu zvolila děvčata prostor nad schodištěm ve 3.p. DM,  Zpěv studentek SOŠPg za doprovodu kytary, ukulele a kláves se tak krásně rozléhal po celém domově mládeže.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole