zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Dokumentace’

Elektronické omluvenky nepřítomnosti žáka jsou k dispozici po přihášení uživatelským jménem a heslem, které zákonní zástupci neplnoletých žáků obdrželi od třídních učitelů e-mailem.

Omlouvání nepřítomnosti provádějte zde v systému: Edupage SZeŠ Čáslav

Veškeré žádosti o uvolnění žáků pro absence delších než 2 dny (rodinné důvody, dovolená, …) se podávají písemně řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů. Formulář najdete v sekci dokumenty ke stažení.

ŠVP DM SZeŠ Čáslav platný od 16. 10. 2018

UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY

Domov mládeže  Střední zemědělské školy v Čáslavi nabízí celoročně ubytování ve dvou až tří lůžkových pokojích. Areál střední školy a domova mládeže je umístěn v  rozsáhlém parku s možností sportovního vyžití.
Cena za měsíc ubytování je v současnosti 900,- Kč (společné sociální zařízení)
                                                                   1050,- Kč (vlastní soc. zařízení).
DM zajišťuje celodenní stravování ve výši 88,- Kč (snídaně 27,- Kč, oběd 34,- Kč, večeře 27,- Kč).
Domov mládeže nabízí řadu volnočasových aktivit.
Žáci mohou využívat školní tělocvičnu, posilovnu a zrcadlový sál, klubovnu s  TV .
Na pokojích se lze připojit k internetu pomocí Wi-Fi zařízení.
Žákyním pedagogické školy jsou k dispozici dvě pianina a dvoje klávesy.
Na každém patře je čajová kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou.

Nabízíme  celoroční ubytování i ubytování v zimních měsících nebo v době odborného výcviku. V případě zájmu najdete  tiskopis přihlášky v sekci Domov mládeže – Přihláška k ubytování. Přihlášku je třeba zaslat na adresu domova mládeže poštou nebo na e-mail DM. Po podání přihlášky obdrží zákonný zástupce sdělení o přijetí s informacemi k nástupu ubytování.

Kontaktní adresa :
Domov mládeže SZeŠ
Sadová 1234
286 01 Čáslav
telefon:  605 700 413                domov.mladeze@szescaslav.cz

 

UBYTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

SZeŠ Čáslav nabízí ubytování a zajištění hromadných akcí pro školy v přírodě, několikadenní výlety, sportovní skupinové pobyty, soustředění, školení apod. Víkendové pobyty jen pro větší skupiny osob.  Ubytování je v  třílůžkových pokojích. Stravování v rozsahu plné penze.

Cena ubytování je 185 Kč za osobu a noc.

Celodenní penze (snídaně, oběd, večeře) je od 187 Kč.

Bližší informace a objednávky na tel.: 739259245  p. Kohlová.

maturitní předměty

 1. Na domově mládeže je zakázána jakákoliv manipulace s elektrickým proudem. Závady na elektroinstalaci nebo poruchy rozvodu elektrického proudu je třeba neprodleně hlásit vychovateli nebo jinému zaměstnanci školy. Vlastní elektrické spotřebiče (s platnou revizí) je možné používat pouze se souhlasem vychovatele.
 2. Na pokojích je zakázáno používat varné konvice, přímotopy, žehličky apod.; tyto elektrospotřebiče jsou umístěny ve vyhrazených prostorách. Případné závady na elektrospotřebičích je třeba hlásit vychovateli.
 3. Ubytovaný žák je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech prostorách DM zákaz kouření, vnášení alkoholu, výbušnin, zábavné pyrotechniky. Dále se zakazuje užití omamných psychotropních látek a chov zvířat.
 4. Z bezpečnostních důvodů je užívání sprch povoleno do 21.30 hod.
 5. Při větrání pokojů je vždy nutné, dle instruktáže vychovatelů, zajistit okna. Zakazuje se na okna sedat nebo se z oken vyklánět. Žáci ubytovaní na pokojích vybavenými plastovými okny se řídí pokyny vychovatelů při manipulaci s vnitřními žaluziemi. Technický stav oken a žaluzií bude pravidelně kontrolován skupinovým vychovatelem. Úmyslné poškození zákonný zástupce nahradí.
 6. Po schodišti a chodbách domova chodí žáci ukázněně a pomalu; zvláště jsou opatrní při procházení chodbami se zasklenými dveřmi. Prochází-li zasklenými dveřmi více žáků, první žák dveře podrží.
 7. Při opuštění areálu školy se žáci chovají ukázněně a dodržují předpisy a pravidla silničního provozu.
 8. Při samostatných akcích organizovaných domovem mládeže dbají žáci pokynů vychovatele, který zabezpečuje dozor nad žáky.
 9. Žák v době vycházek může navštívit v době provozu městské koupaliště, jinde je koupání zakázáno.
 10. Tělocvičnu a posilovnu školu mohou žáci používat pouze s pedagogickým dozorem vychovatele nebo učitele školy.
 11. První pomoc se žákům poskytuje v době od 6.00hod do 22.00hod. na hlavní vychovatelně. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. poskytuje první pomoc noční služba vychovatele. Žák je povinen ihned oznámit každý úraz, poranění či nehodu,  k němuž dojde v domově mládeže, či výraznou změnu  zdravotního stavu svého i spolubydlícího, která vyžaduje návštěvu lékaře či zásah RZP.
 12. Je zakázáno poškozovat veškeré zařízení domova mládeže. Případné škody uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce.
 13. Žák se nesmí v denních i nočních hodinách na pokoji zamykat. V době nepřítomnosti své i spolubydlících pokoj vždy zamyká.
 14. Cenné předměty ( zejména peníze ) v celkové hodnotě nad 500,- Kč je žák povinen uložit do trezoru na hlavní vychovatelně. Pokud ale ubytovaný cennosti na tomto místě neuloží, ubytovatel za ně zvláštní odpovědnost nenese.
 15. Žáci mohou vlastní elektrospotřebiče, zvláště pak magnetofony a  osobní   počítače, používat pouze do 22 hod. Pokud žák nebude toto respektovat, bude používání spotřebiče po domluvěs rodiči zakázáno.

 

V Čáslavi dne: 31. 8. 2012

 

Vedoucí vychovatelka                                                      Ředitel školy

Mgr. Stanislava Petrásková v. r.                                        Ing. Jaromír Horníček v. r.

 

 

 

pro žáky 1. ročníků a vyšší ročníky SZeŠ Čáslav

Český jazyk a literatura

Učebnice:

 • Čechová M., Český jazyk pro SOŠ – 2, 3, 4 – nakladatelství SPN Praha
 • Český jazyk a komunikace 1. díl (pro 1. r.) – učebnice, prac. sešit, nakl. DIDAKTIS
 • Literatura pro 1., 2., 3., 4. ročník středních škol – učebnice, nakladatelství DIDAKTIS
 • Literatura pro 1., 2., 3., 4. ročník středních škol – pracovní sešit, nakladatelství DIDAKTIS

Doporučené příručky:

 • Literatura – přehled středoškolského učiva, edice MATURITA, nakl. VÝUKA.CZ
 • Obsahy a rozbory literárních děl, edice MATURITA, nakl. vyuka.cz
 • M. Sochrová: Literatura v kostce, nakl. Fragment
 • Školní pravidla českého pravopisu – s doložkou MŠMT pro ZŠ a SŠ
 • Příručky pro procvičování pravopisu (s řešením)

Anglický jazyk

 • Time to talk I,II.III.IV

Německý jazyk

 • Učebnice: Sprechen Sie Deutsch? I. , II., III.
 • Dále jsou využívány časopisy, autentické materiály a další zdroje informací vhodné k výuce.

Základy společenských věd

 • Občanská nauka pro SOŠ 1.díl, M. Valenta, SPN
 • Občanská nauka pro SOŠ 2.díl, M. Valenta, SPN
 • Základy filozofie a etiky pro SŠ, L. Adamová a kol., Fortuna
 • Možnost využití studijních materiálů na internetové adrese: http://zsv.gjn.cz/odkazy.htm

Dějepis

 • Dějepis pro střední odborné školy (Petr Čornej,Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudys), SPN 2002
 • Učitel používá internetovou adresu www.dejepis.com.

Matematika

 • Sbírka úloh pro střední školy – Maturitní minimum, nakl. Prometheus – (povinná studijní literatura v průběhu celého čtyřletého studia)
 • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU – 1. až 4. díl,  nakl. Prometheus – (doporučená studijní literatura)
 • Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, nakl. Prometheus – (doporučená studijní literatura)
 • Jiří Kadleček: Geometrie v rovině a prostoru pro střední školy nakl. Prometheus – (doporučená studijní literatura)
 • výukové stránky a studijní odkazy v systému Moodle SZeŠ Čáslav

Chemie

 • Banýr J., Beneš P. a kol.: Chemie pro střední školy, SPN 20o1

Informační a komunikační technologie

 • S počítačem nejen k maturitě 1. a 2. díl  nakladatelství Computer Media
 • Word 2003, nakladatelství Computer Media
 • Excel 2003, nakladatelství Computer Media
 • výukové stránky a studijní odkazy v systému Moodle SZeŠ Čáslav

Pěstování rostlin

 • Učebnice pro 2. a 3. roč:  M. Texl a kol.: Pěstování rostlin I, CREDIT, Praha 1996
 • Učebnice pro 3. a 4. roč:  Kuchtík, Texl, Valeš –Speciální pěstování rostlin, CREDIT, Praha 2002
 • Odborné časopisy:  Úroda, Farmář, Zemědělec

Biologie a ekologie

 • Biologie v kostce 1. a 2. díl

Chov zvířat

 • Chov zvířat 1, 2, 3, nakladatelství Credit

Rozvoj venkova

 • Drobná D.,Morávková,E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Fortuna, Praha 2004
 • Obnova venkova, MRR, Praha
 • www.biopotraviny.cz
 • www.pro.bio.cz

Technika služeb

 • Salač,G.: Stolničení. Fortuna, Praha 1996,
 • Vodochodská,L. – Štěpánek,K.: Technologie v kostce. Ratio, Úvaly
 • Drobná,D. –  Morávková,E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost.  Fortuna, Praha 2004.

Dějiny kultury

 • M. Černá: Dějiny výtvarného umění, nakl. IDEA servis

Ruský jazyk

 • Raduga po novomu 1. až 3. díl, nakl. Fraus

Marketing a management

 • Jitka Vysekalová a kol.: Marketing pro střední školy a vyšší odborné školy, Nakladatelství Fortuna, 2006
 • Jaromír Veber a kol.: Základy managementu pro střední školy, Nakladatelství Fortuna, 2003
projekt "Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem"Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné “nepočítačové” učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144  EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 %  (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.

Zde můžete zobrazit výroční zprávy SZeŠ Čáslav:

školní rok: 2010/2011

 • [download id=”24″]
Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole