Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení se koná ve dnech 10. a 11. května 2021. Účastník se dostaví do školy v den uvedený na obdržené Pozvánce k přijímacímu řízení. Doporučený příchod pro uchazeče s potvrzením o negativním výsledku testu do budovy školy v 8:00h. Pro uchazeče, kteří se budou testovat na místě v 7:45hod.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení Potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.

Do budovy školy budou vpuštěni pouze uchazeči o studium bez doprovodu. Výjimku tvoří podporující osoby dle nařízení MŠMT. Rodiče mají možnost počkat na děti v areálu školního parku.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
– negativní test
– žádné příznaky onemocnění COVID-19

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky

základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu (viz. příloha). Ve výjimečném případě možnost testování na místě konání přijímacího řízení.

Potvrzení o provedeném testu ve škole u přijímacích zkoušek může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

V případě pozitivního antigenního testu u ZŠ je zákonný zástupce žáka nebo žák samotný povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat školu o pozitivním výsledku. Poté bude žákovi stanoven náhradní termín konání přijímacích zkoušek.

Pokud žák využije možnosti testování v den přijímacího řízení v místě konání a test vyjde s pozitivním výsledkem, žák nebude vpuštěn do společných prostor školy, nebude vykonávat přijímací zkoušky. Bude stanoven náhradní termín.