Oznámení školy: Distanční výuka, otevření DM, DOD a jiné

O Z N Á M E N Í: od středy 25. 11. 2020

Na základě pokynů MŠMT k provozu středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020 podáváme  následující informace: 

 Je povolena osobní přítomnost:  
• žáků  závěrečných ročníků naší školy (4.B, 4.V, 3.ZF) 
žáků při praktickém vyučování a odborném výcviku (tzn. všechny ostatní třídy dle aktuálního rozvrhu – viz. EduPage, konkrétní informace budou specifikovat jednotliví učitelé praxe a odborného výcviku).  

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se nesmí slučovat, ani jinak prolínat).

– Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min. 

– Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení. 

– Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 

U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. 

Provoz domova mládeže

je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze

• žákům, kteří mají prezenční výuku, 
• žákům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
• žákům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.  

Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.  

Od 23.11.2020 bude domov mládeže otevřen: 
Pondělí 23.11. od 9 do 14 hod. 
Úterý 24.11. od 14 do 22 hod. (příjezd žáků). 
Od středy 25. 11. – běžný provoz pro ubytované žáky. 

Školní stravování od středy 25. listopadu 2020

-Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  

-Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující: 
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry), 
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat formou take-away) tak, aby nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/, nedocházelo k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away. To znamená, že žáci z prezenční výuky odebírají obědy od 13:30 hod, ostatní v období od 11:30 do 12:00 hod. 

– Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  

– Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

O Z N Á M E N Í: dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří dne 12. listopadu 2020 od 14 hod. do 17 hod. se z důvodu nouzového stavu neuskuteční. Případná náhrada bude včas oznámena.