zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Přijímací řízení proběhne podle platné legislativy. (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů).

Součástí přijímacího řízení nebude žádná vlastní (školou zpracovaná) přijímací zkouška. SZeŠ Čáslav se však přihlásila do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotlivých testů (Vyhlásilo MŠMT dne 10.9.2015 v souladu s § 171 odst. 1 ŠZ., pod č.j. MŠMT-26724/2015-3). Na škole se proto bude v rámci pokusného ověřování konat centrálně zadávaná přijímací zkouška z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura. Řádný termín pokusného ověřování byl stanoven na 15.4. 2016. Náhradní termín na 13.5. 2016. Pokusné ověřování se týká pouze 1. kola přijímacího řízení. Uchazeči obdrží pozvánku k pokusnému ověřování s uvedením termínu, času a místa konání.

Výsledky této zkoušky z pokusného ověřování budou mít pro přijetí žáků do SZeŠ Čáslav pouze doplňkový charakter! (viz. hodnocení výsledků přijímacího řízení níže).

Rozhodujícím kritériem pro přijetí žáků budou studijní výsledky ze závěrečných ročníků povinné školní docházky. (viz. hodnocení výsledků přijímacího řízení níže).

Termín konání 1. kola přijímacího řízení15. duben 2016.

Otevírané studijní obory: celkem 150 žáků = 5 tříd po 30 žácích

 • 41-41-M/01 Agropodnikání 2 třídy
 • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • 75-41-M/01 Sociální činnost

Obecné předpoklady k přijetí:

 1. splnění povinné školní docházky
 2. podání přihlášky pro I. kolo nejpozději do 15.3.2016. Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 15. března 2016 (podle § 60b odst. 1 školského zákona) středním školám, kam se uchazeč hlásí.
 3. potvrzení od lékaře se požaduje pouze pro studijní obory 41-41-M/01 Agropodnikání a 75-41-M/01 Sociální činnost
  (Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých studijních oborech jsou stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb.).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Rozhodujícím kritériem pro přijetí budou studijní výsledky uchazeče ze základní školy, popř. příslušného ročníku víceletého gymnázia. Započítány budou studijní průměry z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku – vždy celkový průměr.

Studijní výsledky ze základní školy tvoří 90% celkového hodnocení úspěšnosti přijímacího řízení. Zbývajících 10% je přiřazeno k výsledkům hodnocení zkoušky z pokusného ověřování.

Počty přijímaných uchazečů do SZeŠ Čáslav pro šk.r. 2016/2017

 • obor 41-41-M/01 Agropodnikání  (celkem 60 žáků)
 • obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (celkem 30 žáků)
 • obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  (celkem 30 žáků)
 • obor 75-41-M/01 Sociální činnost (celkem 30 žáků)

V případě nenaplnění plánovaného počtu 60 žáků v oboru Agropodnikání nebo nenaplnění počtu 30 žáků v každém z dalších oborů, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení ve smyslu platné vyhlášky o přijímání žáků. V hodnotících kritériích již však nebudou uplatněny výsledky pokusného ověřování.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

Po projednání v přijímací komisi rozhodne ředitel o přijetí (nepřijetí) uchazeče, výsledek bude (při dodržení zásad ochrany osobních údajů) vyvěšen na přístupném místě ve škole, zveřejněn na webových stránkách školy a oznámen v termínu, stanoveným způsobem zákonným zástupcům.

Vzhledem k novele školského zákona č. 49/2009 Sb., platné od 5. března 2009 smí být vydáno rozhodnutí o výsledku prvního kola přijímacího řízení  nejdříve dne 22. dubna 2014. V tento den Vám bude rozhodnutí odesláno.

Termín oznámení výsledků:

po datu stanoveném pro konání přijímacího řízení – tj. od 22. dubna 2016.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí je třeba odevzdat na školu zápisový lístek (přinést osobně nebo předat k přepravě poštou) jako potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole.

Případné telefonické dotazy v době od 6:30 do 14:30 hod. Vám rádi podáme na tel. čísle: 327 312 631.

Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Jaromír Horníček v.r.
ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole