zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Akce se konala v průběhu čtyř dní v rámci CSV ve dnech 5. a 6. května a 9. a 10. června 2014. Celou organizaci zajišťovala CSV Kutná Hora. Program rozvoje venkova byl realizován formou přednášek v SZeŠ Čáslav a formou odborných exkurzí.

Náplní přednášek v aule Střední zemědělské školy v Čáslavi bylo seznámit studenty se Společnou zemědělskou politikou EU a Programem rozvoje venkova zaměřeného na danou tematickou oblast. Následovaly prohlídky úspěšně realizovaných projektů podpořených z PRV na Kutnohorsku. Účastníkům byla z prostředků CSV hrazena doprava a strava.

Fotogalerie z vybraných exkurzí:

Pondělí 5. května 2014

Téma : zemědělská prvovýroba

 Přednášky :

Celostátní síť pro venkov – Ing. Karel Šilpoch, KAZV Praha a Středočeký kraj

 • zásady a cíle CSV
 • organizační struktura a informační portál
 • aktivity Sítě v roce 2013 a plán na rok 2014

Program rozvoje venkova – Ing. Zuzana Dvořáková, Ministerstvo zemědělství

 • PRV 2007 – 2013, alokace a aktuální stav implementace
  – modernizace zemědělského podniku
  – zahájení činnosti mladých zemědělců
 • příprava PRV na období 2014 – 2020
  – investice do zemědělských podniků
  – zahájení činnosti mladých zemědělců

obr1_rzv

Exkurze:
ZDV Krchleby, a.s. vznikla ze zemědělského družstva vlastníků v roce 2005 a zaměstnává cca 60 pracovníků. Vlastní i podíly v několika dalších zemědělských společnostech. Obhospodařuje celkem 3 000 ha, na kterých pěstuje obiloviny, řepku, cukrovku a kukuřici. Pro uskladnění obilovin a olejnin bylo vybudováno z příspěvků PRV silo a následně v roce 2012 posklizňová linka. Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného skotu s uzavřeným obratem stáda cca 700 ks (z toho 400 ks krav) plemene Holstejn. Investice byly směřovány do technologií včetně jímky na kejdu o kapacitě 3 000 m3 a do nového kravína s kruhovou dojírnou pro 24 dojnic. Z jiných programů byly pořízeny fotovoltaické panely na střechách hospodářských budov a nové zemědělské stroje.

obr2_rzv

Na statku v obci Radvančice u Zbraslavic hospodaří manželé Špiritovi. Společně se starají o 40 kusů skotu, stejný počet ovcí a 4 koně. Na vlastních a pronajatých pozemcích o výměře cca 220 ha (z toho 145 luk) produkují seno a část pozemků spásají. Na orné půdě pěstují obiloviny, řepku a pícniny. Paní Špiritová převzala po svém otci farmu v nedalekých Zdeslavicích a získala tím dotaci pro mladého začínajícího zemědělce a pro otce rentu. Z prostředků PRV byl nakoupen nový traktor, opravena stáj a zrekonstruován špýchar. V příštím roce bude dobudováno hnojiště.

obr3_rzv

Rodinná farma Jana Trnky v Žíšově u Uhlířských Janovic vznikla v roce 1991. Původně se věnovala chovu prasat a dojných krav. Od roku 2002 se zaměřuje na chov masného typu skotu plemene Simental s přirozenou plemenitbou v počtu 270 ks. V současné době hospodaří na 325 ha vlastních i pronajatých pozemků, z toho je 23 ha travin. Na orné půdě se pěstují pícniny, řepka, kukuřice a obiloviny. Z části bývalého kravína z vlastních zdrojů vybudovali garáže pro zemědělské stroje a druhou část objektu za přispění dotace z MAS Lípa pro venkov o.s. v roce 2011 opravili. Postavili zastřešenou přístavbu (krmnou chodbu) a provedli rekonstrukci stáje pro výkrm býků.
obr4_rzv

 

Úterý 6. května 2014
Téma : životní prostředí
 Přednášky :
Lesnická opatření a pozemkové úpravy – Ing. Tereza Podškůbková, Ministerstvo zemědělství
 • osa I. – zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
  – investice do lesů
  – pozemkové úpravy
 • osa II. – zlepšování životního prostředí a krajiny
  – zalesňování zemědělské půdy
  – platby v rámci Natura 2000
  – lesnicko-environmentální platby
  – obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
Komplexní pozemkové úpravy na Kutnohorsku – Ing. Mariana Poborská, Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora
 • legislativní rámec komplexní pozemkové úpravy
  – proces řízení
  – geodetické práce, vlastnická mapa a soupis nároků
  – plán společných opatření a návrh pozemkové úpravy
  – rozhodnutí a zápis do katastru nemovitostí
  – realizace a vytýčení
 • přehled a ukázky ukončených KPÚ na okrese Kutná Hora
 • společná zařízení včetně projektu podpořených z PRV

obr5_rzv

Exkurze:
Prohlídka staveb společných zařízení schválených v rámci komplexních pozemkových úprav a realizovaných z programu EU započala v obcích Hostovlice a Okřesaneč (KPÚ ukončena v roce 2002) a následně bylo z dotací proplaceno vytýčení pozemků dle požadavků vlastníků a vybudování dvou polních cest, biocentra, biokoridoru a rybníka „Meduň“. V katastrálních území Kozohlody a Vlkaneč, v kterých proběhly KPÚ v roce 2000 a 2005 byl k vidění podpořený ÚSES s vodní komponentou „rybník Pálov“ a zpevněné polní cesty. Realizace KPÚ Opatovice I. byla dokončena v roce 2005. K podpořeným projektům se řadí polní cesta mezi obcemi Opatovice I. a Vilémovice a znovuobnovený rybník „Katovna“.
Studenti si mohli porovnat v praxi stav před KPÚ (dle příručky a fotodokumentace) a současný stav v terénu po realizaci staveb.

obr6_rzv

Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. byla založena v roce 1996 za účelem správy části majetku města Kutná Hora. Společnost hospodaří na cca 2 400 ha lesních, 160 ha vodních ploch a má cca 40 zaměstnanců. V průběhu programovacího období 2007 – 2014 se podařilo úspěšně realizovat 10 projektů v hodnotě cca 28 ml Kč. Největší objem prostředků souvisel s nákupem lesní techniky (harvestor, vyvážecí souprava, traktor, lesní fréza), kterou si bylo možné prohlédnout. Část dotací pokryla náklady na obnovu lesních porostů po kalamitách Kyrril, Emma a Ivan a část byla využita k vybudování dvou lesních cest.

obr7_rzv

U obce Zbraslavice hospodaří na cca 45 ha zemědělských pozemků paní Marie Holíková.  V roce 2000 započala s jejich postupným zalesňováním. Od roku 2006 do současnosti bylo zalesněno cca 21 ha z toho 18,5 ha s příspěvkem EU. Vodní plochy byly budovány z vlastních zdrojů, na lesní cestu a koupi lisu se podařilo získat dotaci z PRV. Část staršího zalesnění, původního lesa, remízků a luk byla v roce 2009 oplocena. Vznikla tak obora „Čihadlo“ s chovem cca 45 kusů jelena evropského.

obr8_rzv

Pondělí 9. června 2014
Téma : potravinářství a diverzifikace
 Přednáška :
Podpora potravinářství a diverzifikace v rámci PRV – Ing. Josef Tabery, Ministerstvo zemědělství
 • podpora potravinářství
  – přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
  – spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství
 • podpora diverzifikace
  – diverzifikace činností nezemědělské povahy
  – podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  – podpora cestovního ruchu
 • priority Unie v oblasti rozvoje venkova 2014-2020
Exkurze:
V obci Bohdaneč má sídlo Zelená Bohdaneč, s.r.o., vznikla v roce 2011 z původní LESS & PATRICK s.r.o.. Společnost se zabývá zemědělskou prvovýrobou, zpracováním a prodejem svých produktů „AGNES“. Obhospodařuje cca 210 ha zemědělské půdy, z toho 180 ha tvoří pastviny a 18 ha sady. V pastevních areálech mezi obcemi Bohdaneč, Ostrov a Machovice je chováno cca 360 ks ovcí plemene Romney March – Kent a 80 ks masného skotu plemen Abrdeen – Angus a Hiqhlad Cattle. Další činnost je zaměřena na chov ryb (Pstruhový ráj) a včel (1 tisíc včelstev). Z prostředků PRV osy III – diverzifikace činností nezemědělské povahy byl v roce 2012 realizován projekt na modernizaci palírny, kvasírny a skladové haly, který příjemce podpory zavázal vytvořením 6 pracovních míst. Společnost následně získala v rámci ROP SC dotaci na vybudování sportparku a restaurace s hotelem AGNES.

obr9_rzv

Studenti SZeŠ se v rámci výuky zaměřují i na chov včel, někteří z nich jsou členy včelařského kroužku. Další ukázkou úspěšně realizovaného projektu z ROP SC byla návštěva interaktivní expozice ze života včelstva „Včelí svět” v Hulicích, která je umístěna v budově bývalé školy.

obr11_rzv

S přestavbou vodního mlýna v obci Zbraslavice části Pančava na penzion začala paní Marie Holíková v roce 2009. Stavba byla proplacena z prostředků PRV opatření III.1.3 podpora cestovního ruchu se závazkem tvorby 5 pracovních míst. V přízemí byla vybudována restaurace se zastřešenou terasou. V nadzemních podlažích je ubytování pro 12 osob. V původní mlýnici se zvažuje instalace vodní turbíny s ohledem na využití funkčního mlýnského kola. Ve vyšších patrech se plánuje doplnit chybějící mlynářské vybavení a jeho zpřístupnění.

obr10_rzv

AGRO PODLESÍ, a.s. patří mezi největší zemědělské subjekty na Kutnohorsku. Hospodaří na cca 3 600 ha zemědělské půdy (z toho 300 ha TTP). Rostlinná produkce je zaměřena na výrobu obilovin, řepky a pícnin. Živočišná výroba se specializuje na chov mléčného holstejnského skotu cca 1 900 kusů. Prodej mléka je nabízen i maloodběratelům. Z prostředků PRV byla postavena v obci Petrovice I. posklizňová linka, v Černínách hnojiště, v Červených Janovicích tři kravíny pro suchostojné krávy, telata a 400 ks dojnic. S projektem na bioplynovou stanici společnost úspěšná nebyla, vybudovala ji tedy v roce 2012 z vlastních zdrojů. Stanice má  výkon 1,2 MW a je v ní instalována technologie Johann Hochreiter. Zpracovává kejdu (transportovanou přímo z kravína), chlévskou mrvu, siláž a senáž. Digestát je skladován v jímce a následně využíván jako hnojivo.
obr12_rzv

 

Úterý 10. června 2014
Téma : venkov a místní akční skupiny
 
Přednášky :
Venkov a MAS v rámci PRV – Ing. Lucie Krupholcová, Ministerstvo zemědělství
 • metoda LEADER- iniciativa propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku
  – implementace místní rozvojové strategie
  – realizace projektů spolupráce
 • příklady podpořených projektů
 • vymezení programů pro nové období 2014 – 2020 v ČR
 • LEADER resp. CLLD – komunitně vedený místní rozvoj
Místní akční skupina Lípa pro venkov, z.s. – Mgr. Radek Tvrdík, MAS Lípa pro venkov, z.s.
 • činnost MAS
 • dotační tituly MAS pro veřejný a neziskový sektor
  – udržitelná budoucnost venkova
  – kulturní a sportovní rozvoj venkova
  – paměť venkova
 • přehled podaných a ukázky realizovaných projektů
Exkurze:
Uprostřed vesničky Košice se nachází kostel „Narození Panny Marie“, který se rozhodla Římskokatolická farnost v Uhlířských Janovicích opravit. Komplexní rekonstrukce proběhla ve dvou etapách v letech 2010-2011 z dotací PRV osy III – ochrana a rozvoj kulturního dědictví a osy IV – realizace místní rozvojové strategie MAS v celkové hodnotě 8 mil. Kč. V roce 2010 a 2012 za podpory MAS získalo občanské sdružení Strniště příspěvky na opravu střechy a následně na renovaci vnitřních prostor včetně sociálního zařízení staré fary. Místním občanům nyní slouží jako komunitní centrum.

obr13_rzvPan Ondřej Slačálek zakoupil v roce 2002 Malešovskou tvrz. Cílem majitele je objekt zrekonstruovat tak, aby vnitřní i vnější podobou odpovídal období gotiky. Předmětem projektu dotovaného MAS bylo dokončení obnovy paláce tvrze (pískovcové okenní ostění a vápenná omítka), která v 19. století sloužila jako sýpka. Památka je přístupná a konají se zde více či méně pravidelné akce – „Dobývání Malešova“, „Advent na tvrzi“.
obr14_rzv

 Obec Úmonín využila 2. kola příjmu žádostí PRV na opatření III.2.1.2 – občanské vybavení a služby a uspěla. Vybudovala víceúčelový sportovní areál, který zahrnuje tenisové a dětské hřiště a zázemí pro sportovce, dotace činila cca 5 mil. Kč. Z obecního rozpočtu následně investovala do kulturního zařízení včetně zastřešení přilehlých prostor. Vzniklo tak multifunkční centrum, které je vyžíváno obcí, místními spolky i občany.

obr15_rzvMezi úspěšné žadatele v rámci  PRV patří nezisková organizace Dítě a kůň, sdružení pro hipoterapii se sídlem v Miskovicích u Kutné Hory. Z přidělených finančních prostředků se podařilo obnovit a provést úpravu povrchu jízdárny a zrekonstruovat část stáje na zázemí – klubovnu pro klienty a návštěvníky. Sdružení poskytuje i sociální služby, zooterapie a organizuje volnočasové aktivity. V současné době probíhá realizace projektu schváleného MAS na mobilní ubytování pro uživatele nabízených služeb.

obr16_rzvZapsala :
Ing. Ludmila Hejdánková   (16.6.2014)
Schválil :
Ing. Karel Šilpoch   (17.6.2014)

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole