zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Přestože byl čáslavský okres před první světovou válkou zemědělsky pokročilý, nevyskytovala se v širokém okolí žádná zemědělské škola. O její zřízení usiloval už gymnaziální profesor František Trnka a starosta města Dr. Jan Zimmer, který své záměry mohl realizovat až po válce. V listopadu 1918 byl z představitelů města a okresu ustaven přípravný výbor, který úspěšně jednal v Praze na ministerstvu zemědělství o zřízení střední hospodářské školy se zelinářsko-semenářskou specializací.

 

1920

Škola byla v roce 1920 založena s tím, že materiální zabezpečení zajistí kuratorium, složené ze zástupců okresní správy, města, zemědělských korporací a přispívajících jednotlivců. Kuratorium zajistilo pozemky pro výstavbu školy a školního statku a řídilo školu až do jejího zestátnění 8. února 1943. Vyučovat se začalo 25. září 1920 s jedenatřiceti žáky zapsanými do prvního ročníku v budově čáslavské radnice.

1925

Po pěti letech provizoria byla vystavěna v roce 1925/26 budova se změněným názvem Vyšší hospodářská škola. U příležitosti slavnostního otevření byla instalována v prostorách a na prostranstvích školy krajinská všeobecně hospodářská výstava, jež nastínila směr vývoje zemědělského školství v Čáslavi. Po skončení výstavy na slavnostním zasedání předali zástupci kuratoria řediteli školy Ing. Bohuslavu Procházkovi klíče od nové budovy.

1926

Aby bylo využito kapacity školy, bylo současně zahájeno 20. října 1926 vyučování na Jednoroční hospodyňské škole a 29. června 1929 pak založen Spolek absolventů vyšší hospodářské školy.

 

1934/1935

V červenci 1934 odešel do penze první ředitel školy Ing. Bohuslav Procházka a na jeho místo nastoupil v dubnu 1935 v pořadí druhý ředitel ing. Bohuslav Černohorský. Ten umístil v roce 1935 v budově školy dvouletou odbornou zimní rolnickou školu. Za jeho vedení byl profesorský sbor na takové úrovni, že jeho členové se stali šiřiteli odborného vzdělání a zemědělské osvěty, k níž náležela, ve spolupráci se státní výzkumnou zemědělskou stanicí, i poradenská činnost.

 

1938

Těžká léta nejen pro náš národ, ale i školu nastala počínaje rokem 1938, kdy přišli na školu profesoři zemědělských škol z bývalých sudetských oblastí a ze Slovenska. V den okupace republiky fašistickými vojsky, 15. března 1939, se vyučovalo normálně jako každého jiného dne. Obavy všech, co bude následovat v bezprostřední budoucnosti, se potvrdily již 22. března t. r., kdy bylo zajištěno pro výstrahu několik občanů, mezi nimi i profesor školy Ing. Karel Kořánek. Tenkráte byli po třech dnech propuštěni. Mnohem závažnější bylo zatčení ředitele školy Ing. Bohuslava Černohorského, který byl 1. září 1939 odvlečen do koncentračního tábora. Jeho funkci převzal nejstarší člen pedagogického sboru Ing. Jan Kožený.

 

1940-1944

Další strasti válečné doby se projevily v dubnu 1940, kdy na rozkaz okupantů museli žáci a profesoři opustit školní budovu a přestěhovat se do města. Téhož roku v říjnu se ujal funkce ředitele školy Ing. Jan Burian. 15. srpna 1941 byla školní budova uvolněna a žáci se do ní opět přestěhovali. Tvrdou daň na lidském životě si vybralo i období heydrichiády, když 10. června 1942 byl před osmou hodinou ranní zatčen gestapem ve škole profesor Ing. Roman Prouza a 17. června 1942 bylo oznámeno v denním tisku, že byl spolu s jinými “pro nepřátelské chování vůči říši” popraven. Školu nevynechal ani blížící se konec války. Počátkem školního roku 1944/45 bylo zastaveno vyučování na příkaz ministerstva školství v prvním až třetím ročníku. Žáci čtvrtých ročníku pracovali za nepohody počasí v únoru a březnu 1945 na protitankových zábranách v ulicích města za přímého dozoru německých důstojníků. Ostatní žáci na příkaz ministerstva školství vykonávali praxi v zemědělských podnicích.

 

1945

Když 5. května 1945 vypukla v Čáslavi revoluce a vyučování bylo přerušeno, podíleli se mnozí žáci na revolučním odboji tak, že buď spolupracovali s partyzánskými útvary, nebo pomáhali při odzbrojování německých vojáků, učitelky hospodyňské školy působily například jako sestry Červeného kříže a profesoři konali noční strážní služby a hlídky. 24. května 1945 se vrátil z koncentračního tábora s podlomeným zdravím Ing. Bohuslav Černohorský. Než se začalo 16. srpna 1945 znovu vyučovat, musely být odstraněny škody na školní budově způsobené vlasovci.

 

1951/52

Úpravy celkového zaměření zemědělského školství byly provedeny v letech 1951/52, kdy byla zrušena hospodyňská a zimní odborná škola a zůstala jen Vyšší rolnická škola, jež byla přejmenována na Střední zemědělskou technickou školu, nejprve jen s oborem pěstitelským a od roku 1954 ještě se specializací chovatelskou.

1957

Oba směry se udržely až do roku 1957, kdy bylo zavedeno všeobecné zaměření pěstitel-chovatel. Protože se se zemědělskými školami počítalo jako s výchovnými učilišti zemědělského dorostu, byla v nich umístěna řada kurzů a školení pro pracovníky a funkcionáře zemědělské velkovýroby. V letech 1956/57 se zavedlo na škole dvouleté nástavbové studium pro abiturienty jedenáctiletých, a později dvanáctiletých, středních škol.Narůstající pedagogický rozsah školy a přibývající počet žáků vyžadoval jejich internátní ubytování, neboť se celý problém řešil jen v rámci školních prostor. Od roku 1954 projednával tehdejší ředitel školy Ing. Dr. B. Skřivánek na ministerstvu zemědělství a KNV v Pardubicích otázku výstavby internátu s úspěchem, takže 8. srpna 1957 bylo započato s výstavbou žákovského domova pro 400 žáků. Jakmile byla stavba dokončena a předána do užívání v roce 1960, mohla být celá školní budova uvolněna pouze pro výuku a potřebnou modernizaci vyučovacího procesu. Každý předmět měl nyní svoji učebnu vybavenou příslušnými pomůckami.

 

1950-1960

V letech 1950-60, když vznikala jednotná zemědělská družstva v čáslavském okrese, prováděli učitelé školy nábor a poradenskou Činnost. Protože škola a školní statek patřily v tomto období mezi nejznámější zemědělská školská zařízení v republice, směřovala sem i řada zemědělských delegací z blízké i vzdálené ciziny. Tehdy došlo k navázání rady odborných kontaktů, včetně výměnné praxe se školami v Halle (NDR) a sovchozem Technikum v Moldavské SSR. Koncem 60. let bylo modernizováno zařízení školy, vyměněn starý nábytek, vytvořen systém učeben a třináct laboratoří. Zároveň byla při škole vybudována hala pro praktický výcvik a pro garážování traktorů a strojů. Bývalý vepřín, sloužící kdysi hospodyňské škole, byl adaptován na garáž a v prvním patře žákovského domova byla zřízeny cvičebny pro vaření a odívání, využívané dvouletou dívčí odbornou školou. Aby škola plnila osvětovou a vzdělávací funkci, bylo zapotřebí založit základní informační středisko, později doplněné výpočetní technikou.

 

1968-1969

Léta 1968-69 zasáhla život školy i mnohé členy pedagogického sboru. Proces normalizace veřejného života, pod záminkou vykonstruované viny, zasáhl některé učitele při stranických prověrkách. Někteří byli pouze vyškrtnuti, jiní vyloučeni ze školy, jako např. Ing. Vratislav Tomášek, Ing. Václav Dvořák, Ing. Karel Bureš a prof. Emanuel Seliger.

 

1970-1980

V 70. a 80. letech se snažila škola plnit své poslání solidní přípravou zootechniků a budoucích studentů vysokých zemědělských škol. Úspěšně se podílela i v rovině kulturní činnosti, ať už šlo o přední místa v literárních a recitačních soutěžích nebo sportovním zápolení, jakým byly například turnaje v odbíjené zemědělských škol v Březnici. Nelze vynechat ani úspěchy v středoškolské odborné činnosti, jež dosahovaly i celorepublikového umístění.

 

1985

Druhá polovina 80. let byla ve znamení střídání ředitelů. V roce 1985 odešel do důchodu dlouholetý ředitel školy Ing. Miloslav Frouz. Jeho nástupcem se stal Ing. Antonín Semrád, za jehož působení byla postavena plynová kotelna a přistoupeno k obnově laboratoří fyziky a chemie. Po 17. listopadu 1989, kdy se na školách uskutečnily volby ředitelů a zástupců, byl zvolen na podnět Občanského fóra ředitelem školy jeho tehdejší zástupce Mgr. Petr Charvát. V květnu 1990 byl do své funkce úředně jmenován.

Na základě vzpomínek Ing. Františka Kořínka a Ing. Miroslava Frouze
zpracoval Mgr. Petr Jerie

1991

S probíhajícími změnami v našem zemědělství se dal předpokládat, hlavně u děvčat, snížený zájem o studium tradičních zemědělských oborů; proto se vedení školy rozhodlo navázat na tradice bývalé hospodyňské školy a usilovalo o zřízení tehdy vznikající rodinné školy, jakožto dalšího studijního oboru určeného výhradně pro dívky. Po zajištění nezbytného technického vybavení, ale především kvality odborné výuky, bylo toto úsilí korunováno úspěchem. 1. 1. 1991 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zřizuje Střední zemědělskou školu a Rodinnou školu v Čáslavi jako rozpočtovou organizaci. Střední zemědělská škola a Rodinná škola se zřizuje se 4 ročníky studia a na dobu neurčitou. Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Ve spolupráci s regionálními odbory ministerstva zemědělství v Kutné Hoře a v Kolíně organizuje škola na přelomu let 1991/92 zimní kurz pro začínající soukromé rolníky.

1993

V roce 1993 posuzuje a posléze schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR návrh školy na zřízení dvouletého pomaturitního specializačního studia zemědělské podnikání, určeného pro absolventy středních zemědělských škol a dalších odborných škol se vztahem k zemědělství. Počínaje prvním ročníkem 1993/94, zavedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve středních zemědělských školách nový studijní obor – agropodnikání. Široká nabídka volitelných předmětů, které je možno zařadit v rámci tohoto studijního oboru, dává oboru širokou základní univerzální koncepci. Po dohodě se školským úřadem a úřadem práce v Kutné Hoře se naše škola rozhoduje pro dvojí zaměření tohoto studijního oboru, a to studijní zaměření farmář, farmářka, určeného především pro chlapce a studijní zaměření cestovní ruch a agroturistika, určené především pro dívky.

 

2002

V souvislosti se skutečností, že na škole již nepůsobí třídy se studijním zaměřením, které by odpovídalo charakteru Rodinné školy, požádalo vedení školy o změnu statutu, který byl následně KÚ potvrzen, takže škola od 1. 9. 2002 nese název:

Střední zemědělská škola Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole