zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Souhlasné prohlášení zletilého žáka

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením rady evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR)                                               (odevzdejte v den nástupu k ubytování)

 

 

Já, níže podepsaný/-á (jméno, příjmení): ……………………………………………………….……………………………………

 

ubytovaný/-á v Domově mládeže Střední zemědělské školy Čáslav, Sadová 1234

 

vydávám toto souhlasné prohlášení:

 

  • Jsem si vědom/-a toho, že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 21 1 a 3  mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání také moji rodiče, popřípadě osoby, které vůči mně plní vyživovací povinnost. Zprostředkoval/-a jsem jim informace o platebních podmínkách obsažené ve sdělení o přijetí a ve Vnitřním řádu DM. 
  • Jsem si vědom/a toho, že DM zpracovával moje osobní údaje za účelem vedení matriky dle § 28 odst. 1 a 3 školského zákona 561/2005 Sb.. Toto zpracování je prováděno s souladu s Nařízením EP a Rady EU a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  Jsem si vědom/a svého práva na přístup k těmto údajům na základě žádosti podané správci osobních údajů i své povinnosti aktualizovat údaje uvedené na přihlášce k ubytování v případě jejich změny.
  • Seznámil/-a jsem se s Vnitřním řádem DM a beru jej na vědomí. Jsem si vědom/a svých práv a povinností.
  • Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/-a důležité informace o svém zdravotním stavu. Se svým zdravotním postižením, vážnějšími zdravotními problémy nebo omezením v činnosti jsem DM písemně seznámil/a.
  • Jsem si vědom/-a toho, že odpovídám za škodu, kterou způsobím při pobytu v DM a činnostech s ubytováním souvisejících v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1.

 

  • Souhlasím – nesouhlasím1 s použitím fotografií či audio-video záznamů včetně fotografování mé osoby v průběhu trvání ubytování v domově jako součásti osobního spisu (školní matriky), případně s jejich umístěním na webových stránkách nebo ve vnitřních prostorách domova, a to po celou dobu trvání ubytování a též po jeho ukončení.

Současně souhlasím – nesouhlasím1 s tím, že DM může použít mé práce (výtvarné, písemné apod.) po dobu mého ubytování v domově i po ukončení ubytování v DM, a to vždy s uvedením autora práce.

       Tento souhlas slouží pro účely:

  1. reprezentace žáka/žákyně v rámci domovních aktivit (aktuální výzdoba, výstava apod.),
  2. prezentace činnosti domova mládeže na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky),
  3. vedení dokumentace o činnosti domova mládeže a prezentace žáka/žákyně v jeho historii (archiválie),

Jsem si vědom/-a, že tento souhlas mohu  kdykoliv v průběhu ubytování odvolat úplně, nebo jen ve vztahu ke konkrétní věci, prokazatelnou, nejlépe písemnou formou.

 

Tímto prohlašuji, že s obsahem tohoto souhlasného prohlášení jsem se seznámil/a.

 

 

Dne: ………………………………………….                        Podpis zletilého žáka: ………………………………………………….

 

___________________________

1  Nehodící se škrtněte

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole