zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

 Souhlasné prohlášení zákonného zástupce

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Rady evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR).                               (předejte v den nástupu k ubytování)

 

 

Já, níže podepsaný/-á (jméno, příjmení): ……………………………………………………….……………………………………

bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

jako zákonný zástupce své dcery / svého syna (jméno): …………………………………………………………………..

ubytované/ho v Domově mládeže Střední zemědělské školy Čáslav, Sadová 1234

 

 1. uděluji svému dítěti souhlas k tomuto právnímu jednání:

 

 • Může v době docházky do školy, osobního volna a vycházek opustit areál domova mládeže. Jsem si vědom/-a, že moje dítě tráví tuto dobu mimo domov mládeže (DM) na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/-a, že v této době za něho DM nenese právní odpovědnost.
 • Jsem si vědom/-a, že moje dítě přesun do místa trvalého bydliště prostředky veřejné dopravy zvládne samo a na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/-a, že v této době za něho DM nenese právní odpovědnost. Respektuji požadavek DM, že v případě mimořádného odjezdu mého dítěte z DM v průběhu pracovního týdne musím domov mládeže požádat o jeho uvolnění k odjezdu (obvykle písemnou nebo jinou prokazatelnou formou).

Moje nezletilé dítě je schopno v mezích souhlasu samo ve výše uvedených věcech právně jednat. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že právní jednání, k němuž jsem nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti.

 

 1. Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení:

 

 • Jsem si vědom/a toho, že domov mládeže zpracovává osobní údaje mého dítěte a kontaktní údaje jeho zástupců za účelem vedení matriky dle § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon. Toto zpracování je prováděno v souladu s Nařízením EP a Rady EU a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k těmto údajům na základě žádosti podané správci osobních údajů i své povinnosti aktualizovat údaje uvedené na přihlášce k ubytování v případě jejich změny.
 • Seznámil/a jsem se s platebními podmínkami domova mládeže. Jsem si vědom/a, že neuhrazení úplaty za ubytování a stravování, dle vyhlášky č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízení a školských účelových zařízení, §4, odst. 5 může vést k ukončení umístění v domově mládeže.
 • Seznámil/a jsem se s Vnitřním řádem  DM, beru jej na vědomí (k nahlédnutí na https://www.szescaslav.cz) či informační nástěnce v budově domova mládeže.
 • Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/-a důležité informace o zdravotním stavu mého dítěte. Se zdravotním postižením svého dítěte, jeho zdravotními problémy nebo omezením v čin-nosti jsem DM písemně seznámil/-a.
 • Jsem si vědom/-a toho, že mé dítě odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu a výchově v DM anebo i jiných činnostech s ubytováním souvisejícími, a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1.
 • Souhlasím – nesouhlasím1 s použitím fotografií či audio-video záznamů mého dítěte, v průběhu trvání ubytování v domově jako součásti osobního spisu (školní matriky), případně s jejich umístěním na webových stránkách nebo ve vnitřních prostorách domova, a to po celou dobu trvání ubytování a též po jeho ukončení.

Současně souhlasím – nesouhlasím1 s tím, že DM může použít práce (výtvarné, písemné apod.) mého dítěte po dobu jeho ubytování v domově i po ukončení ubytování v DM, a to vždy s uve-dením autora práce.

       Tento souhlas slouží pro účely:

 1. reprezentace žáka/žákyně v rámci domovních aktivit (aktuální výzdoba, výstava apod.),
 2. prezentace činnosti domova mládeže na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky),
 3. vedení dokumentace o činnosti domova mládeže a prezentace žáka/žákyně v jeho historii (archiválie).

Jsem si vědom/-a, že tento souhlas můžu kdykoliv v průběhu ubytování mého dítěte odvolat úplně, nebo jen ve vztahu ke konkrétní věci, prokazatelnou, nejlépe písemnou formou.

 • Souhlasím – nesouhlasím1 s tím, aby vychovatel měl přístup k informacím o prospěchu mého dítěte ve škole.

Odůvodnění: Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, lze považovat školní prospěch za citlivý osobní údaj. Rozumíme však požadavku většiny rodičů, aby vychovatel sledoval a ovlivňoval školní úspěšnost jejich dítěte. Váš souhlas nám umožní přístup zejména ke známkám v pololetí, příp. k průběžným informacím o prospěchu poskytnutých učiteli v průběhu školního roku.

 • Tímto prohlašuji, že jsem se s obsahem tohoto souhlasného prohlášení seznámil/a a své dítě řádně poučil/a o účelu a obsahu prohlášení.

V případě dosažení plnoletosti žákem v průběhu školního roku přebírá žák závazky vyjádřené jeho jménem zákonným zástupcem obsažené v tomto souhlasném prohlášení do té doby, dokud jako zletilý nepožádá DM o změnu vyplněním nového prohlášení pro zletilé žáky.

 

 

Dne: ………………………………………….            Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………

 

1  Nehodící se škrtněte

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole