zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Předmět český jazyk a literatura vytváří základ pro rozvoj většiny klíčových kompetencí, které jsou nezbytným předpokladem pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů. Obecným cílem je naučit užívat mateřský jazyk jako nástroje dorozumívání a myšlení, jako prostředku k získávání, sdělování a přenášení informací. Kromě rozvoje komunikačních schopností a dovedností jazykové vzdělávání přispívá k osvojování sociálních kompetencí a ke kultivaci projevu žáků.

vyučující:

Mgr. Eva Šlaisová, Mgr. Zina Kobrlová

časová dotace výuky českého jazyka a literatury

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3 hodiny týdně 3 hodiny týdně 3 hodiny týdně 3 hodiny týdně

charakteristika učiva

Předmět český jazyk a literatura se skládá z několika částí, které se vzájemně doplňují a podporují: komunikační a slohové výuky, literární výchovy. Jeho obsah je odvozen ze dvou vzdělávacích oblastí RVP pro daný obor střední školy, a to Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a Estetické vzdělávání.

Jazykové vzdělávání tříbí a kultivuje převážně komunikační kompetence žáků: jejich vlastní jazykové projevy, učí je pracovat s textem a využívat různé zdroje informací, upevňuje znalost pravopisných pravidel.

V literární výchově se žáci seznamují s vybranými kapitolami z literární historie. Důraz je kladen na nejvýznamnější osobnosti a díla ze starší české literatury, významné je období 20. století, které žákům pomůže lépe porozumět současné literatuře. Důležitou náplní literárního vzdělávání je práce s textem, která má vliv na rozvoj mnoha oblastí žákovy osobnosti, např. estetické, poznávací a sociální.

Výuka předmětu navazuje na vědomosti a dovednosti získané na základní škole, vychází rovněž z obsahu Katalogu cílových požadavků ke státní maturitní zkoušce.

učebnice a příručky

1. ročník:

učebnice řady nakladatelství DIDAKTIS spol. s r. o.,Mlýnská 44, 602 00  BRNO

učebnice ČJL pro 1. ročník

2. ročník:

pro výuku českého jazyka – učebnice nakladatelství SPN – pedag.  nakladatelství, a.s.

pro výuku literatury – učebnice nakladatelství DIDAKTIS spol. s r. o.

učebnice ČJL pro 2. ročník

3. ročník:

pro výuku českého jazyka – učebnice nakladatelství SPN – pedag. nakladatelství, a.s.

pro výuku literatury – učebnice nakladatelství DIDAKTIS spol. s r. o.

učebnice ČJL pro 3. ročník

4. ročník:

pro výuku českého jazyka – učebnice nakladatelství SPN – pedag. nakladatelství, a.s.

pro výuku literatury – učebnice nakladatelství DIDAKTIS spol. s r. o.

Školní pravidla českého pravopisu – s doložkou MŠMT pro ZŠ a SŠ

Příručky pro procvičování pravopisu

učebnice ČJL pro 4. ročník

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole