zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

75-41-M/01   SOCIÁLNÍ ČINNOST

Charakteristika studijního oboru:

Žáci jsou připravováni k sociální činnosti pro různé skupiny klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách.

Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo při začleňování do společenského prostředí. Budou též připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Budou moci zabezpečit cílený kontakt se psem nebo s koněm jako podpůrné metody celkové rehabilitace klienta.

Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Budou schopni využít pozitivní vliv psů nebo koní při zážitkové výuce pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti. Naučí se organizovat takové aktivity za pomoci psa nebo koně, které povedou ke zlepšení kvality života klienta a k jeho obecné aktivizaci. Naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchově-vzdělávací projekty.

Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky.

předměty zařazené do učebního plánu studijního oboru SOCIÁLNÍ ČINNOST

Uplatnění absolventa

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti v sociálních službách jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovníci v sociálních službách mohou pracovat ve všech zařízeních sociálních služeb:

 • Sociální poradna
 • Sociálně terapeutická dílna
 • Centrum sociálně rehabilitačních služeb
 • Pracoviště rané péče
 • Intervenční centra
 • Zařízení následné péče
 • Centrum denních služeb
 • Denní stacionář
 • Týdenní stacionář
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením
 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení
 • Azylový dům
 • Dům na půl cesty
 • Zařízení pro krizovou pomoc
 • Nízkoprahové denní centrum
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Noclehárna
 • Terapeutická komunita

Absolventi studijního oboru sociální činnost jsou dále připraveni k navazujícímu studiu na vyšších a vysokých školách v rámci daného studijního oboru. Svoje vědomosti a dovednosti mohou uplatnit také v oblasti soukromého podnikání, terciárního, ale i celoživotního vzdělávání.

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole