zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist
 1. Na domově mládeže je zakázána jakákoliv manipulace s elektrickým proudem. Závady na elektroinstalaci nebo poruchy rozvodu elektrického proudu je třeba neprodleně hlásit vychovateli nebo jinému zaměstnanci školy. Vlastní elektrické spotřebiče (s platnou revizí) je možné používat pouze se souhlasem vychovatele.
 2. Na pokojích je zakázáno používat varné konvice, přímotopy, žehličky apod.; tyto elektrospotřebiče jsou umístěny ve vyhrazených prostorách. Případné závady na elektrospotřebičích je třeba hlásit vychovateli.
 3. Ubytovaný žák je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech prostorách DM zákaz kouření, vnášení alkoholu, výbušnin, zábavné pyrotechniky. Dále se zakazuje užití omamných psychotropních látek a chov zvířat.
 4. Z bezpečnostních důvodů je užívání sprch povoleno do 21.30 hod.
 5. Při větrání pokojů je vždy nutné, dle instruktáže vychovatelů, zajistit okna. Zakazuje se na okna sedat nebo se z oken vyklánět. Žáci ubytovaní na pokojích vybavenými plastovými okny se řídí pokyny vychovatelů při manipulaci s vnitřními žaluziemi. Technický stav oken a žaluzií bude pravidelně kontrolován skupinovým vychovatelem. Úmyslné poškození zákonný zástupce nahradí.
 6. Po schodišti a chodbách domova chodí žáci ukázněně a pomalu; zvláště jsou opatrní při procházení chodbami se zasklenými dveřmi. Prochází-li zasklenými dveřmi více žáků, první žák dveře podrží.
 7. Při opuštění areálu školy se žáci chovají ukázněně a dodržují předpisy a pravidla silničního provozu.
 8. Při samostatných akcích organizovaných domovem mládeže dbají žáci pokynů vychovatele, který zabezpečuje dozor nad žáky.
 9. Žák v době vycházek může navštívit v době provozu městské koupaliště, jinde je koupání zakázáno.
 10. Tělocvičnu a posilovnu školu mohou žáci používat pouze s pedagogickým dozorem vychovatele nebo učitele školy.
 11. První pomoc se žákům poskytuje v době od 6.00hod do 22.00hod. na hlavní vychovatelně. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. poskytuje první pomoc noční služba vychovatele. Žák je povinen ihned oznámit každý úraz, poranění či nehodu,  k němuž dojde v domově mládeže, či výraznou změnu  zdravotního stavu svého i spolubydlícího, která vyžaduje návštěvu lékaře či zásah RZP.
 12. Je zakázáno poškozovat veškeré zařízení domova mládeže. Případné škody uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce.
 13. Žák se nesmí v denních i nočních hodinách na pokoji zamykat. V době nepřítomnosti své i spolubydlících pokoj vždy zamyká.
 14. Cenné předměty ( zejména peníze ) v celkové hodnotě nad 500,- Kč je žák povinen uložit do trezoru na hlavní vychovatelně. Pokud ale ubytovaný cennosti na tomto místě neuloží, ubytovatel za ně zvláštní odpovědnost nenese.
 15. Žáci mohou vlastní elektrospotřebiče, zvláště pak magnetofony a  osobní   počítače, používat pouze do 22 hod. Pokud žák nebude toto respektovat, bude používání spotřebiče po domluvěs rodiči zakázáno.

 

V Čáslavi dne: 31. 8. 2012

 

Vedoucí vychovatelka                                                      Ředitel školy

Mgr. Stanislava Petrásková v. r.                                        Ing. Jaromír Horníček v. r.

 

 

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole