zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Přijímací řízení proběhne podle platné legislativy. (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů).

Součástí přijímacího řízení nebude vlastní přijímací zkouška školy. Škola se však přihlásila do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotlivých testů.(Vyhlásilo MŠMT dne 5.8.2014 v souladu s § 171 odst. 1 ŠZ.) Na škole se bude v rámci pilotního ověřování konat přijímací zkouška z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura. Řádný termín pilotního ověřování byl stanoven na 15.4.2015.Náhradní termín na 14.5.2015. Pilotní ověřování se týká pouze 1. kola přijímacího řízení. Výsledky této zkoušky budou mít pro přijetí žáků doplňkový charakter. (viz. hodnocení výsledků přijímacího řízení níže).

Rozhodující pro přijetí žáků budou výsledky ze závěrečných ročníků povinné školní docházky.

Termín konání 1. kola přijímacího řízení – 22. duben 2015.

Otevírané studijní obory: celkem 150 žáků = 5 tříd po 30 žácích

  • 41-41-M/01 Agropodnikání (2 třídy)
  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Obecné předpoklady k přijetí :

  1. splnění povinné školní docházky
  2. podání přihlášky pro I. kolo nejpozději do 15.3.2015 Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 15. března 2015 (podle § 60b odst. 1 školského zákona) středním školám, kam se uchazeč hlásí.
  3. potvrzení od lékaře se požaduje pro studijní obory 41-41-M/01 Agropodnikání a 75-41-M/01 Sociální činnost (Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých studijních oborech jsou stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb.).

Přihláška ke studiu (ke stažení ve formátu PDF)

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Rozhodujícím kritériem budou výsledky uchazeče ze základní školy, popř. příslušného ročníku víceletého gymnázia. Započítány budou studijní průměry z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku – vždy celkový průměr. Podíl těchto výsledků na celkovém hodnocení uchazeče byl stanoven na 90 %.

Podíl hodnocení jednotného testu (v rámci pilotního ověřování) na celkovém hodnocení výsledků uchazeče byl stanoven na 10 %.

 

Výsledek přijímacího řízení

Uchazeči jsou přijati do celkového počtu 60 žáků v oboru 41-41-M/01 Agropodnikání
a do celkového počtu 30 žáků v každém oboru:
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí,
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
75-41-M/01 Sociální činnost
dle dosaženého pořadí.

V případě nenaplnění plánovaného počtu 60 žáků v oboru Agropodnikání a počtu 30 žáků v ostatních oborech, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení ve smyslu platné vyhlášky o přijímání žáků. V hodnotících kritériích již však nebudou uplatněny výsledky pilotního ověřování.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

Po projednání v přijímací komisi rozhodne ředitel o přijetí (nepřijetí) uchazeče, výsledek bude (při dodržení zásad ochrany osobních údajů) vyvěšen na přístupném místě ve škole, zveřejněn na webových stránkách školy a oznámen v termínu, stanoveným způsobem zákonným zástupcům.

Vzhledem k novele školského zákona č. 49/2009 Sb., platné od 5. března 2009 smí být vydáno rozhodnutí o výsledku prvního kola přijímacího řízení  nejdříve dne 22. dubna 2015. V tento den Vám bude rozhodnutí odesláno.

Termín oznámení:

po datu stanoveném pro konání přijímacího řízení – tj. od 22. dubna 2015.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí je třeba odevzdat na školu zápisový lístek (předat k přepravě poštou) jako potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole.

Případné telefonické dotazy v době od 6:30 do 14:30 hod. Vám rádi podáme na tel. čísle: 327 312 631.

Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Jaromír Horníček v.r.

ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole