zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY

 1. Čtenářem školní knihovny se může stát každý student i zaměstnanec Střední zemědělské školy Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
 2. Studenti se při zaregistrování do školní knihovny prokáží platným studentským průkazem.
 3. Fond knihovny se půjčuje jak formou prezenční, tak absenční. Absenčně (mimo knihovnu) se půjčují knihy, a to na dobu 4 týdnů (28 dnů), časopisy a DVD na jeden týden. Prezenčně (jen v knihovně a studovně) se půjčují učebnice, slovníky a interaktivní pomůcky (DVD, CDROM, CD), encyklopedie a slovníky z fondu knihovny.
 4. Výpůjční lhůta může být u knih výjimečně prodloužena jednou, pokud dílo však nežádá další čtenář. Výpůjční lhůta u časopisů a DVD se neprodlužuje.
 5. Pokud žádá čtenář knihovní jednotku (knihu nebo časopis), jejíž všechny exempláře jsou půjčeny, může si ji rezervovat. Knihovní jednotka bude rezervována 3 dny, po uplynutí této lhůty je rezervace zrušena a titul bude půjčen dalšímu zájemci. Rezervování je možné, pokud je čtenář řádně zaregistrován a nemá půjčeny knihovní jednotky s překročenou výpůjční lhůtou.
 6. Čtenář si může vypůjčit neomezený počet knihovních jednotek, pokud knihovník neurčí jinak.
 7. Knihovna neposkytuje výpůjčky po dobu hlavních prázdnin.
 8. O nevrácené knihovní jednotky budou studenti ústně upomínáni. Opakované nerespektování upomínek bude považováno za porušení školního řádu a kázeňsky postiženo.
 9. Při odchodu z knihovny je nutné předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky. Vynesení kterékoliv knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu o výpůjčce bude pokládáno za zcizení a kázeňsky postiženo.
 10. Pokud zjistí čtenář při půjčování, že knihovní jednotka je poškozena, je povinen to ohlásit ihned knihovníkovi. Jinak ponese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a bude povinen uhradit náklady na opravu nebo náhradu díla.
 11. Za ztracenou nebo značně poškozenou knihovní jednotku bude požadována náhrada (stejná kniha, stejný časopis, DVD).
 12. Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně, chránit je před poškozením, ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit do knihovny ve stanovené lhůtě. Nevystřihovat a nevytrhávat z nich, nevpisovat do nich poznámky a nepodtrhávat části textu.
 13. Čtenář si samostatně nebo s pomocí knihovníka vybírá knihovní jednotky přímo ve volném výběru, nebo vyhledává informace o nich ve čtenářském katalogu na webové stránce školy.
 14. Před vstupem do knihovny si čtenáři odkládají tašky, batohy do vymezeného prostoru u knihovny.
 15. V prostorách knihovny a studovny se čtenáři chovají ohleduplně a potichu, netelefonují, zachovávají zde pořádek, nevnášejí sem potraviny, nápoje a nic dalšího, čím by mohl být poškozen knihovní fond nebo obtěžováni ostatní uživatelé.
 16. Čtenáři si mohou půjčovat knihy a časopisy a pobývat ve studovně kdykoliv v době výpůjčních hodin.
 17. V době výpůjčních hodin je možno využívat výpočetní techniku (viz. Provozní řád pro práci s počítači a Internetem).
 18. Výpůjčky studentů musí být vráceny ke dni přerušení nebo ukončení studia, výpůjčky zaměstnanců ke dni ukončení pracovního poměru.
 19. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovníkovi, zástupci ředitele nebo řediteli SZeŠ.
 20. Uživatel, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje knihovní řád, poškodil vypůjčené knihovní jednotky nebo zařízení knihovny, může být zbaven práva používat služeb knihovny.
 21. Výjimky z knihovního řádu povoluje v odůvodněných případech knihovník.
 22. Jakékoliv změny v knihovním řádu podléhají schválení ředitele školy.

PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S POČÍTAČI A INTERNETEM

 1. Uživatelé nesmí používat síťové prostředky v knihovně a studovně k získání nebo k pokusům o získání neautorizovaného přístupu ke vzdáleným počítačům.
 2. Uživatelé nesmí úmyslně vykonávat činnosti, které mají závažný dopad na činnost počítačů a sítě.
 3. Uživatelé nesmí na žádném počítači v knihovně spouštět nebo instalovat, popř. dávat jiným uživatelům program, který může způsobit ztrátu dat nebo škodu na počítačovém systému.
 4. Uživatelé se musí řídit principy licencí softwaru a autorských práv.
 5. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Je zakázáno jakkoli využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 6. Uživatelé nesmí číst, kopírovat, měnit nebo mazat soubory či software jiných uživatelů.
 7. Uživatelům je zakázáno hrát počítačové hry instalované v počítači nebo jakékoli on-line hry a herní aplikace. Počítače jsou k použití pouze pro práci spojenou s výukou, výzkumnými projekty, vzděláváním a pro osobní komunikaci. Nesmí se využít k získání výhod či finančních zisků.
 8. U každého počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé.
 9. Uživatelům je garantována svoboda projevu a vyjádření. Každý uživatel je však povinen vyhnout se ve své komunikaci s ostatními osobami projevům, které mohou poškodit dobré jméno školy, jiné osoby či jiné organizace.
 10. Veškerá data opouštějící SZeŠ Čáslav musí splňovat pravidla sítí, po kterých jsou rozšiřována a pravidla uvedená zde.
 11. Zjištěné závady nebo případné chybějící komponenty je nutné okamžitě ohlásit knihovníkovi.

Další pravidla chování jsou dále upravena v Provozním řádu školní knihovny.
Uživatelé, kteří nebudou respektovat výše uvedená pravidla a řád školní knihovny, budou napomenuti. Při třetím napomenutí budou uživatelé vykázáni ze studovny i knihovny!

V Čáslavi dne 1. 9. 2014
Ing. Jaromír Horníček, v.r.
ředitel školy

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole