zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Tyto pokyny se vztahují na základní provozní podmínky SZeŠ Čáslav v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky. Jsou v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. Jejich realizace začíná dnem 11. května 2020.

 

Žáci 4.A Ekonomika a podnikání, 4.B Agropodnikání a 3. ZF Zemědělec – farmář mají možnost se zúčastnit konzultací (opakování) v rámci přípravy na maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku.

Účast není povinná.

Konzultace budou probíhat ve třídách   4.A (v kmenové třídě 4.A), 4.B (ve třídě 2.V a učebně ANJ) a 3. ZF (v učebně 2.ZF a v dílnách)

Maximální počet žáků je 15 v jedné třídě.

Žáci svoji účast potvrdí pro jednotlivé dny a předměty prostřednictvím Edu Page  Zde. (Přihlášení na výuku-konzultaci)

Rozvrh konzultací pro jednotlivé třídy a předměty – ke stažení 4.A zde, 4.B zde, 3ZF zde .

 

Pohyb žáků, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky se řídí dle manuálu MŠMT těmito principy:

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Před vstupem má žák povinnost odevzdat vyplněné čestné prohlášení a seznámení (viz příloha) – ke stažení Zde.

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

V budově školy

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

— Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

— Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny také před vstupem do školní jídelny, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a případně před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.

— Dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové utěrky jsou přidělovány do tříd.

— Úklidový personál bude průběžně čistit a dezinfikovat povrchy a předměty.

 

Ve třídě

— Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.4

— Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

— Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

— Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

       Při zjištění příznaků během pobytu ve škole, bude žák umístěn do určené třídy.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Ve škole je možné stravování po předchozím objednání při zajištění níže uvedených pravidel.

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

— Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

— Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • b) při protinádorové léčbě,
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák vyplněná a podepsaná prohlášení – ke stažení Zde.

Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Tyto pokyny platí do konce školního roku 2019/2020.

 

Ing. Jaromír Horníček, ředitel SzeŠ Čáslav

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole