Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

Proběhne podle platné legislativy (dle novely školského zákona a dle platné vyhlášky), jeho součástí nebude přijímací zkouška. Rozhodující budou výsledky ze závěrečných ročníků povinné školní docházky.

Přihlášky zašlou (nebo osobně doručí) zákonní zástupci žáků do 15.3. 2013.

Termín konání 1. kola přijímacího řízení – duben 2013.

Otevírané studijní obory:

celkem 90 žáků = 3 třídy po 30 žácích

41-41-M/01   Agropodnikání

zaměření:

 • agroturistika, cestovní ruch
 • rozvoj venkova
 • kynologie – chov psů  (nově otevírané studijní zaměření)

16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí

zaměření:

 • kopaná
 • estetika krajinné a městské zeleně

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání

zaměření:

 • cestovní ruch
 • marketing a management

Obecné předpoklady k přijetí:

 1. splnění povinné školní docházky
 2. podání přihlášky pro 1. termín – nejpozději do 15.3. 2013
 3. přijetí není omezeno zdravotním stavem

Přijímací řízení – kritéria hodnocení

Rozhodujícím kritériem budou výsledky uchazeče ze základní školy, popř. příslušného ročníku víceletého gymnázia.

Započítány budou studijní průměry z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku – vždy celkový průměr.

Výsledek přijímacího řízení

 1. uchazeči s výsledným studijním průměrem do 1,90 jsou automaticky přijati do celkového počtu 30 žáků v oboru. V případě vyššího počtu takto hodnocených uchazečů rozhoduje o přijetí jejich pořadí.
 2. uchazeči s výsledným studijním průměrem nad 1,90 budou přijati do celkového počtu 30 žáků v oboru – doplní přijaté dle bodu 1.
 3. v případě nenaplnění plánovaného počtu 30 žáků v příslušném studijním oboru dle bodu 1. a 2. , budou vyhlášena další kola přijímacího řízení ve smyslu platné vyhlášky o přijímání a při uplatnění stejných hodnotících kritérií.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

Po projednání v přijímací komisi rozhodne ředitel školy o přijetí (nepřijetí) uchazeče.  Výsledek (při dodržení zásad ochrany osobních údajů) bude vyvěšen na přístupném místě ve škole, zveřejněn na webových stránkách školy a oznámen zákonným zástupcům ve stanoveném termínu.

Vzhledem k novele školského zákona č. 49/2009 Sb., platné od 5. března 2009, smí být vydáno rozhodnutí o výsledku prvního kola přijímacího řízení nejdříve dne 22. dubna 2013. V tento den bude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení odesláno zákonným zástupcům.

Termín oznámení výsledků přijímacího řízení:

 • po datu stanoveném pro konání přijímacího řízení – tj. od 22. dubna 2013

Případné telefonické dotazy v době od 6:30 hod. do 14:30 hod. Vám rádi podáme na telefonním čísle 327 312 631.

Ing. Josef Zadina, ředitel školy

další informace – viz. plán práce SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole