zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

studijní obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Úkolem vzdělávacího programu studijního oboru Ekologie a životní prostředí je poskytnutí náležitých středoškolských odborných vědomostí, dovedností a výchovy odborných pracovníků pro ochranu přírody a životního prostředí. Odborné vzdělávání teoretického a praktického charakteru se skládá ze složek zaměřených na:

 • ekologii, technologii ochrany životního prostředí a na ochranu a tvorbu krajiny, které navazují na vědomosti a dovednosti získané v přírodovědných předmětech, rozšiřují vědomosti o vztazích mezi organizmy a prostředím a o člověku a prostředí zahrnují komplexní znalosti potřebné k aktivní ochraně jednotlivých složek životního prostředí,
 • právní přípravu v oblasti životního prostředí, která podává přehled o právním řádu České republiky a platných normách v oblasti ochrany životního prostředí,
 • ekonomiku, která zabezpečuje aktivní osvojení základních ekonomických pojmů a termínů, vytváří schopnost orientovat se v ekonomických jevech a procesech v podmínkách tržního hospodářství,
 • praktické činnosti v oblasti životního prostředí, které slouží k syntéze a aplikaci dílčích teoretických vědomostí a vytvářejí návyky v oblasti metod, myšlení a práce.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí: společné a profilové. Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě povinné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika. Profilovou část tvoří dvě až tři povinné zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy.

Studijní obor Ekologie a životní prostředí má následující studijní zaměření:

 • biologie a ochrana druhů
 • kolektivní sporty

vyučovací předměty zařazené do studijního plánu oboru Ekologie a životní prostředí

Uplatnění absolventa v oblasti státní správy:

 • pracovník referátů životního prostředí obcí, měst a okresů,
 • technik pro inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady,
 • pracovník chráněných krajinných oblastí, národních parků, přírodních rezervací a národní přírodní rezervace.

Uplatnění absolventa ve sféře výroby a služeb:

 • technik výsadby a údržby zahrad, parků a sadů
 • podnikatel na úseku projektování a údržby zeleně
 • technik produkčních a šlechtitelských sadů
 • pracovník zpracovatelských podniků
 • pracovník na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí
 • soukromý podnikatel v oboru zahradnictví
 • pracovník zastupující zahraniční prodejní služby
 • pracovník ekologických útvarů průmyslových podniků, laboratoří zabývajících se znečištěním životního prostředí, podniků odpadového hospodářství,
 • kvalifikovaný pracovník firem zabývajících se rekultivací

Další možné uplatnění absolventa spočívá mimo jiné také v informační a osvětové činnosti zvoleného oboru. Absolventi se samozřejmě mohou ucházet i o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo v různých formách pomaturitního studia.

zpět na studijní obory

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole