Vnitřní řád domova mládeže při SZeŠ Čáslav

Činnost, organizace a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č.108/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 436/2010 Sb.), o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Účel domova: /§2/

(1) Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova mládeže umístěn i žák druhého stupně základní školy.

(2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.

Umisťování žáků a studentů v domově: /§4/

O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Přihláška se podává na každý školní rok, zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně vyrozuměn o umístění nebo neumístění do domova. Při umísťování žáka do domova je přihlíženo ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student
b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student neuhradil úplatu za ubytování, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady

c) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzděláván
d) žák nebo student přestal být žákem střední školy, nebo studentem vyšší odborné školy

e) žák nebo student byl vyloučen z domova nebo ze školy (§31 školského zákona)

Provoz domova mládeže

Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku, vyjma prázdnin, víkendů a svátků, začíná v neděli v 17 hod. a končí v pátek v 16 hod. Provoz domova se řídí režimem DM, který je součástí tohoto řádu.

Bez předběžného souhlasu zákonného zástupce (obvykle písemného) nesmí nezletilý žák odjíždět během týdne domů ani nikam jinam.

O večerce má připraveny lůžkoviny, noční oblečení a v době nočního klidu nesmí používat elektrické spotřebiče a počítače. Prodloužení osobní večerky z důvodu sledování TV nebo přípravy na vyučování s pomocí vlastního počítače povoluje vychovatel na žádost žáka nejdéle do 23 hodin.

Režim stravování

Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže se celodenně stravují (vyhláška 107/2005 Sb., §2, ve znění pozdějších předpisů).

Stravu lze odhlásit s ohledem na organizaci výuky a ze zdravotních důvodů.

Podmínky pro stravování: Stravování zajišťuje školní kuchyň a jídelna dle stravovacího normativu stanoveného příslušným školským předpisem.

Rozsah poskytovaných služeb: Žáci mají možnost odebírat snídani, oběd a večeři.

Výdej stravy

 • snídaně             6.10 – 7.20 hod.
 • oběd                12.00 – 14.00 hod.
 • večeře            17.30 – 18.30 hod.

Výměna prádla

Výměna prádla se provádí dle příslušného hygienického předpisu  – 1 x za 14 dnů (Vyhláška č. 410/2005 Sb., §23, odst.1)

Zajištění úklidu prostor domova mládeže

Úklid domova mládeže se provádí dle příslušného hygienického předpisu.

(Vyhláška č. 410/2005 Sb., §22).

Platby za poskytované přechodné ubytování a stravování

Platby spojené s ubytováním a stravováním je třeba uhradit do konce předcházejícího měsíce. Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci (Vyhláška 436/2010 Sb.).

Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.

Práva ubytovaných žáků a studentů

1.    Ubytovaný nezletilý žák, zletilý žák nebo student (dále jen ubytovaný) má právo užívat prostory, které mu byly vyhrazeny, společné prostory ubytovacího zařízení a služby, jejichž poskytování je s užíváním těchto prostor spojeno.

2.    Ubytovaný má právo užívat vybavení pokoje. V případě zjištění poškození či neúplnosti vybavení je ubytovaný povinen nahlásit poškození.

3.      Podílet se na organizaci života žáků DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM.

4.      Vznášet připomínky, předkládat návrhy a podávat stížnosti.

5.      Přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách DM (vstupní hala domova mládeže) do 20.00 hod.

6.      Požadovat výměnu ložního prádla 1x za 14 ubytovacích dnů.

7.      Odjíždět domů i jinam během týdne, u nezletilých žáků s předběžným písemným souhlasem rodičů.

8.      Používat vlastní elektrospotřebiče, zkontrolované revizním technikem. Žehličky, vařiče, teplomety a varné konvice je povoleno používat pouze z vybavení DM.

9.      Žák a student má právo na studijní a noční klid.

10.   Ubytovaný nesmí při výkonu svých práv omezovat práva dalších ubytovaných.

Povinnosti ubytovaných žáků a studentů

1.    Dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a řídit se pokyny pracovníků DM.

2.    Dodržovat zásady slušného chování a vystupování mezi žáky ubytovanými v domově mládeže vzájemně. Žáci domova mládeže respektují pokyny všech zaměstnanců školy a svým chováním a jednáním nenarušují základní pravidla slušného chování.

3.    Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu.

4.    Dodržovat základní pravidla hygieny, udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech. Denně se podílet na úklidu pokoje (vynášení odpadků, ustlání lůžka, suché či mokré čištění podlahy), každý čtvrtek provádět generální úklid.

5.    Ubytovaný je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech prostorách DM předpisy domova mládeže k bezpečnosti a ochraně zdraví ubytovaných žáků a protipožární předpisy.

6.    Ohlásit okamžité závady na vnitřním zařízení a inventáři DM, ztráty či poškození osobních věcí i věcí spolubydlících.

7.    Nahlásit každý úraz či onemocnění. Ranní odchod k lékaři oznámit vychovateli ve službě na hlavní vychovatelně. V případě onemocnění odjíždí žák domů. Nemůže-li nemocný žák cestovat sám, zákonný zástupce je povinen odvoz z DM zajistit.

V případě náhlého onemocnění jsou žákům poskytnuty základní léky z lékárničky DM, u nezletilých žáků po domluvě se zákonným zástupcem. Pro běžnou osobní potřebu jsou žáci povinni zajistit si vlastní léky.

8.    Na pokojích a společenských prostorách se přezouvat do domácí obuvi.

9.    Ubytovaný je povinen při ukončení ubytování předat pokoj ve stavu, v jakém jej převzal, bez závad, poškození, s přihlédnutím k běžnému opotřebování a v původním dispozičním řešení. Zjištěné závady budou předepsány k náhradě všem ubytovaným na pokojí, kteří jsou odpovědni společně a nerozdílně za případné škody na zařízení, pokud nebyl zjištěn viník.

Režim dne

 • 6:30                            budíček, osobní hygiena, úklid a větrání pokojů
 • 6:10 – 7:20                snídaně
 • do 7:45 hod.              odchod do školy
 • 8:00 – 10:00            kontrola úklidu pokojů vychovateli denní služby
 • 12:00 – 14:00          oběd
 • 14:00 – 18:00          osobní volno, zájmová činnost
 • 17:30 – 18:30           večeře
 • 19:00 – 21:00          studijní klid
 • 19:00 – 20:00          povinná studijní doba /žák je přítomen ve svém pokoji/
 • 21:00 – 21:30         osobní hygiena
 • 21:30                       večerka
 • 22:00 – 06:00        noční klid

Každý čtvrtek do 18 hod. – generální úklid pokojů (setření prachu, úklid osobních věcí, mokré čištění podlahy). Provedení úklidu je hodnoceno vychovatelem.

Vycházky 1. a 2. ročník:

 • Každý den do 18 hod. (vycházka musí být zapsána v dovolence, potvrzena vychovatelem a uložena na místě k tomu určeném).
 • 2x týdně vycházka do 20 hod.

Vycházky 3. a 4. ročník:

Každý den do 18 hod. (vycházka musí být zapsána v dovolence a uložena na určeném místě )

2 x týdně večerní vycházky od 19 do 22 hod. (písemně povolena vychovatelem).

Večerní vycházky budou povolena pouze v případě, že žák nečerpal ve stejném dni vycházky odpolední.

Vycházky se povolují s přihlédnutím ke studijním výsledkům, plnění povinností stanovených vnitřním řádem DM.

Vycházka nezletilého mimo město se povoluje jen se souhlasem zákonného zástupce.

Nedělní vycházky se povolují zcela výjimečně.

Při neočekávaném zdržení se na vycházce je třeba neprodleně telefonicky či jinak informovat službu vychovatele.

Výchovná opatření

– pochvala vychovatele,

– pochvala vedoucího vychovatele,

– pochvala ředitele školy,

– výtka vychovatele,

– výtka vedoucího vychovatele,

– důtka ředitele školy.

Kázeňská opatření

– podmíněné vyloučení z domova mládeže ,

– vyloučení z domova mládeže.

Pravidla pro udělování výchovných a kázeňských opatření:

Pochvala vychovatele- za slušné chování, dodržování ustanovení vnitřního řádu domova mládeže.

Pochvala vedoucího vychovatele- za příkladnou aktivitu na akcích a v činnostech organizovaných domovem mládeže.

Pochvala ředitele školy- za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Výtka vychovateleuděluje vychovatel při méně závažném porušení povinnosti stanovených vnitřním řádem ( nedodržování režimu dne, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků v době studijního klidu, večerky a nočního klidu, nedodržování zásad vhodného chování, neplnění pokynů vychovatele, pozdní návrat z vycházek, neoznámení závady či poškození majetku DM, aj.)

Výtka vedoucího vychovatele– uděluje vedoucí vychovatel při závažnějším porušení povinností stanovených vnitřním řádem nebo opakovaném méně závažném porušení povinností stanovených vnitřním řádem (za velmi špatný přístup k plnění povinností danných vnitřním řádem, hlavně za porušení zásad ochrany majetku, způsobení škod na majetku DM z nedbalosti, neoznámení krádeže, neoznámení nemoci, pozdní návraty z vycházky, za pozdní omlouvání absence a studijních povinností, nesplnění termínů odevzdání prací žáka).

Důtka ředitele školy, kterou uděluje ředitel školy po projednání s vedoucím vychovatelem za opakované méně závažné přestupky proti vnitřnímu řádu po předchozím udělení výtky vedoucího vychovatele, za ojedinělý závažný přestupek proti vnitřnímu řádu. Výchovné opatření ukládá ředitel školy po projednání na pedagogické radě.

Podmíněné vyloučení z domova mládeže– v případě závažného porušení školského zákona nebo vnitřního řádu. Ředitel školy stanoví zkušební lhůtu nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

Vyloučení z domova mládeže– v případě závažného porušení školského zákona nebo vnitřního řádu domova mládeže.

O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne,  kdy se o provinění žáka dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil. O svém rozhodnutí informuje ředitel školy pedagogickou radu. Zvláště hrubé slovní nebo fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených vnitřním řádem. Ředitel školy nebo vedoucí vychovatel nebo vychovatel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo uložení výtky nebo důtky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.

Řešení přestupku zákazu kouření

Bude-li žák přistižen při kouření (včetně elektronických cigaret a vodní dýmky) v budově, na pozemcích školy (včetně parkoviště před vjezdem do areálu školy), v bezprostřední bízkosti areálu a na akcích organizovaných domovem mládeže bude uděleno kázeňské opatření za uvedený počet přestupků: 1x -výtka vychovatele, 2x výtka vedoucího vychovatele, 3x důtka ředitele školy, 4x podmíněné vyloučení.

Předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví ubytovaných žáků

 1. Na domově mládeže je zakázána jakákoliv manipulace s elektrickým proudem. Závady na elektroinstalaci nebo poruchy rozvodu elektrického proudu je třeba neprodleně hlásit vychovateli nebo jinému zaměstnanci školy. Vlastní elektrické spotřebiče (s platnou revizí) je možné používat pouze se souhlasem vychovatele.

2.      Na pokojích je zakázáno používat varné konvice, přímotopy, žehličky apod.; tyto elektrospotřebiče jsou umístěny ve vyhrazených prostorách. Případné závady na elektrospotřebičích je třeba hlásit vychovateli.

3.   Ubytovaný žák je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech prostorách DM zákaz kouření, vnášení alkoholu, výbušnin, zbraní a zábavné pyrotechniky. Dále se zakazuje užití omamných psychotropních látek a chov zvířat.

4.      Z bezpečnostních důvodů je užívání sprch povoleno do 21.30 hod.

5.   Při větrání pokojů je vždy nutné, dle instruktáže vychovatelů, zajistit okna. Zakazuje se na okna sedat nebo se z oken vyklánět. Žáci ubytovaní na pokojích vybavenými plastovými okny se řídí pokyny vychovatelů při manipulaci s vnitřními žaluziemi. Technický stav oken a žaluzií bude pravidelně kontrolován skupinovým vychovatelem. Úmyslné poškození zákonný zástupce nahradí.

6.   Po schodišti a chodbách domova chodí žáci ukázněně a pomalu; zvláště jsou opatrní při procházení chodbami se zasklenými dveřmi. Prochází-li zasklenými dveřmi více žáků, první žák dveře podrží.

7.   Při opuštění areálu školy se žáci chovají ukázněně a dodržují předpisy a pravidla silničního provozu.

8.   Při samostatných akcích organizovaných domovem mládeže dbají žáci pokynů vychovatele, který zabezpečuje dozor nad žáky.

9.   Žák v době vycházek může navštívit v době provozu městské koupaliště, jinde je koupání zakázáno.

10. Tělocvičnu a posilovnu školu mohou žáci používat pouze s pedagogickým dozorem vychovatele nebo učitele školy.

11.První pomoc se žákům poskytuje v době od 6.00hod do 22.00hod. na hlavní vychovatelně. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. poskytuje první pomoc noční služba vychovatele. Žák je povinen ihned oznámit každý úraz, poranění či nehodu,  k němuž dojde v domově mládeže, či výraznou změnu  zdravotního stavu svého i spolubydlícího, která vyžaduje návštěvu lékaře či zásah RZP.

12. Je zakázáno poškozovat veškeré zařízení domova mládeže. Případné škody uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce.

13. Žák se nesmí v denních i nočních hodinách na pokoji zamykat. V době nepřítomnosti své i spolubydlících pokoj vždy zamyká.

14. Cenné předměty (zejména peníze) v celkové hodnotě nad 500,- Kč je žák povinen uložit do trezoru na hlavní vychovatelně. Pokud ale ubytovaný cennosti na tomto místě neuloží, ubytovatel za ně zvláštní odpovědnost nenese.

15. Žáci mohou vlastní elektrospotřebiče, zvláště pak přehrávače a osobní počítače, používat       pouze do 22 hod. Pokud žák nebude toto respektovat, bude používán spotřebiče po domluvě s rodiči zakázáno.

 

Znalost a dodržování Vnitřního řádu Domova mládeže Střední zemědělské školy v Čáslavi je povinností každého ubytovaného žáka a studenta.

Žáci stvrzují svým podpisem, že byli prokazatelně seznámeni s obsahem vnitřního řádu DM.

Ruší se platnost VŘ z 5.5.2014

Platnost od 25.6.2015

 

Ing. Jaromír Horníček v. r., ředitel školy

Mgr. Rudolf Meduna, předseda ŠR

Comments are closed.

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik